Konkurs SARP nr 978

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Szczecinie - Prawobrzeże

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Ad.1.
Wielkość powierzchni pomieszczeń oraz ich ilość wskazana w założeniach programu funkcjonalno – użytkowego w Załączniku 8a do Regulaminu konkursu jest orientacyjna. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne o ile wskaże korzyści płynące z ich zastosowania, w szczególności mające wpływ na poprawę warunków funcjonalno – użytkowych, zmniejszenie kosztów budowy, zużycia energii, eksploatacji obiektu, itp.
Ad.2.
Miarodajne są załączniki 7a i 8a. Zapis w regulaminie stanowi jedynie ramę ogólnych wytycznych. Wszystkie ilości i wielkości są jedynie orientacyjne i służą jako wskazówki do swobodnego projektowania, mają raczej wskazać na jakich pomieszczeniach nam zależy i jakiego rodzaju działalność będzie tam prowadzona. Powierzchnia powinna być funkcjonalna i jak najlepiej wykorzystana, wymiary nie są ściśle wiążące.
Ad.3.
Tak, regulamin jest jedynie ogólny, załącznik jest już szczegółowym zapisem.
Ad.4.
Tak jak w punkcie 2. – miarodajne są załączniki 7a i 8a.
Ad.5.
Tak jak w punkcie 2. – miarodajne są załączniki 7a i 8a.
Ad.6.
Preferujemy scenę amfiteatru z zadaszeniem oraz zapleczem, zgodnie z załącznikiem 8a.
Ad.7.
Oczywiście tak.
Ad.8.
Nie , będzie biblioteką, jednak z poszerzoną funkcją, która będzie częściowo spełniała rolę domu kultury – stąd scena, pomieszczenia do gier komputerowych, stanowiska muzyczne i graficzne. W planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie to zabudowa usługowa w zakresie kultury.
Ad.9.
Wszystkie wielkości są jedynie orientacyjne.
Odpowiedź:
Ad.1.
Tak, można.
Ad.2.
Analizę połączenia planowanego obiektu z infrastrukturą dróg publicznych pozostawia się do decyzji Wykonawcy. Organizator nie ma wytycznych do przebudowy infrastruktury drogowej. Ewentualna przebudowa dróg publicznych musiałaby być uzasadniona funkcjonalnie i ekonomicznie, mieścić się w planowanym budżecie. Obszar opracowania obejmuje budynek nowej biblioteki oraz jej najbliższe otoczenie – dojścia, dojazdy, parking, ogród, amfiteatr, dostęp do sieci publicznych.
Odpowiedź:
Ad.1.
Jedna czytelnia w ramach sali głównej – niewydzielona inaczej niż np. meblami lub elementami wyposażenia, będzie funkcjonować jako kącik do przejrzenia książek i prasy, blisko miejsca jej ekspozycji. Druga czytelnia – wydzielone pomieszczenie do cichej pracy.
Ad.2.
Sala będzie na tyle duża, że powinna zawierać część amfiteatralną, przestrzeń ze stolikami na mniejsze spotkania oraz scenę.
Odpowiedź:
Ad.1,2
Wszystkie rozwiązania muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Organizator nie stawia dodatkowych wymagań.
Ad.3.
Przygotowując opis przedmiotu konkursu mieliśmy na myśli dwa pomieszczenia, które łącznie zajmą powierzchnię ok. 50 m2 , jednak podkreślamy, że wielkość powierzchni pomieszczeń oraz ich ilość wskazana w założeniach programu funkcjonalno–użytkowego w Załączniku 8a do Regulaminu konkursu jest orientacyjna. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne o ile wskaże korzyści płynące z ich zastosowania, w szczególności mające wpływ na poprawę warunków funkcjonalno –użytkowych, zmniejszenie kosztów budowy, zużycia energii, eksploatacji obiektu, itp.
Ad.4.
Kwestia parkingu została opisana w pkt. 7.14.1 Załącznika nr 7a Szczegółowy opis przedmiotu konkursu. Organizator zakłada, że rozwiązania planistyczne dotyczące parkingów będą na cele obiektu będącego przedmiotem konkursu.
Ad.5.
Załącznik nr 1 nie zawiera grafiki.
Ad.6.
Wszystkie rozwiązania muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ad.7.
Zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majowe-Kijewo XIII/346/07 z dnia 17.09.2007 r., Publikacja DUWZach Nr 110 poz.1922 z dnia 09.11.2007r. (Załącznik nr 7d do Regulaminu)., są obligatoryjne.
Ad.8.
Słowo „aktualne” należy odnieść do zamówienia, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 11.4, tj. zamówienia na ogólną. koncepcję architektoniczno-urbanistyczną.
Odpowiedź:
Ad. 1.
Nie wiadomo co autor pytania rozumie przez wielkość woluminów. Jeśli chodzi o jego liczebność – przewidujemy księgozbiór dziecięcy w liczbie ok. 20.000 woluminów. Jeśli chodzi o format książeczek dla dzieci to waha się on od 15 cm do ok. 40 cm, przy czym specyfika księgozbioru dziecięcego polega na jego niestandardowości, stąd potrzeba odmiennego sposobu ustawienia na półkach, uwzględnienia dostępności dla czytelników w różnym wieku itp.
Ad. 2.
Inwestor przewiduje system tradycyjny z wolnym dostępem do półek. Pod pojęciem „magazyn” rozumiemy jedynie magazyn podręczny, tradycyjny, traktowany jako miejsce pracy wewnętrznej, w którym przechowywane będą książki, które np. przeznaczone są do oprawy, pozostają w opracowaniu, albo zostały przekazane do ubytkowania, archiwalne numery czasopism oraz częściowo zbiory specjalne (np. uszkodzone, zdekompletowane). Pomieszczenie to nie będzie stanowić magazynu w rozumieniu np. rezerwy bibliotecznej, ma pomieścić ok. 1500 woluminów.
Ad. 3.
Kwestia parkingu została opisana w pkt. 7.14.1 Załącznika nr 7a Szczegółowy opis przedmiotu konkursu. Organizator zakłada, że rozwiązania planistyczne dotyczące parkingów będą na cele obiektu będącego przedmiotem konkursu.
Odpowiedź:
Uczestnik konkursu powinien podlegać procedurze udzielenia zamówienia na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie art. 67 ust. 1 pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Mogą o ile w zespole projektowym będzie osoba spełniająca wymagania podane w rozdziale III i VIII regulaminu konkursu.
Odpowiedź:
Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że uczestnik spełnia wymagania i złoży oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1C.
Odpowiedź:

1.1. To, czy uczestnik jest traktowany jako jeden podmiot czy jako zespół biorący udział w konkursie wspólnie, zależy od formy, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza przez pracownię.
1.2. Wystarczy oryginał pełnomocnictwa wg załącznika nr 2A podpisany przez osobę  lub osoby uprawnione do udzielenia takiego pełnomocnictwa w imieniu firmy, co powinno wynikać ze stosownego dokumentu , np. wpisu do KRS . Kopię takiego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika, należy dołączyć do pełnomocnictwa i załącznika nr 1A.
1.3. Do reprezentowania uczestnika - biura projektowego, wystarczy ustanowienie 1-go pełnomocnika. Sposób udzielenia pełnomocnictwa jak w odpowiedzi nr 1.2.
1.4. Załącznik nr 2B to pełnomocnictwo dla uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.
1.5. Tak.
1.6. Zgodnie z informacją podaną w załączniku nr 1 „skład zespołu uczestnik wskazuje w karcie identyfikacyjnej uczestnika załączonej w zamkniętej kopercie identyfikacyjnej do pracy konkursowej”.