Konkurs SARP nr 976

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

UWAGA – NOWE TERMINY (wg zmian w rozdziale V regulaminu)

Informację dodano: | Aktualizacja:

KOMUNIKAT ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU SARP NR 976

Informację dodano: | Aktualizacja:

DOTYCZĄCEGO KONKURSU REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM STARGARDU ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI I ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Więcej informacji »

Ogłoszenie wyników

Informację dodano: | Aktualizacja:

Jutro ogłoszenie wyników na Konkurs w Stargardzie Pl. Wolności o godzinie 14 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Rynek Staromiejskiej 1.

KOMUNIKAT DOT. ZMIANY TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Informację dodano: | Aktualizacja:

Informujemy, że ogłoszenie wyników konkursu zostało przeniesione na dzień 15.05.2018.

Organizator

Lista uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

LISTA UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Więcej informacji »

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zmiana dotyczy punktu kryteriów oceny prac konkursowych.

Więcej informacji »

Komunikat z dnia 8.01.2018 r.

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zamawiający Gmina Miasto Stargard wraz współorganizatorem konkursu - Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Szczecinie informuje, że dokonano nieznacznych zmian w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji »

Informacja o zmianie treści ogłoszenia

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianie treści ogłoszenia.

Więcej informacji »

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Stargard, Krajowy numer identyfikacyjny 59191700000, ul. ul. Stefana Czarnieckiego 17, 73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 784 881, e-mail urzad@um.stargard.pl, faks 915 784 889.
Adres strony internetowej: www.stargard.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL): http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/ oraz, pomocniczo, http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wniosek należy złożyć pisemnie (w formie papierowej) na adres Organizatora. Zaleca się, aby Uczestnik zamieścił wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w kopercie z dopiskiem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE REALIZACYJNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM STARGARDU ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI I ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
pod adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin, ul. Mariacka 10, 70-551 Szczecin centrum-stargard@architektsarp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Wybór najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uzyskanie nowego rozwiązania funkcjonalnego i przestrzennego miasta w obszarze opracowania konkursowego, które poprzez poprawę estetyki i nową organizację komunikacji pieszej i kołowej, zwiększy atrakcyjność przestrzeni publicznej, gdzie forma budynków w pierzejach i odpowiednio ukształtowane przestrzenie miejskie ulicy i placu stworzą miejsce atrakcyjne do zamieszkania oraz większej aktywności społeczno– gospodarczej i kulturalnej mieszkańców. Autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wynikającym z nagrodzonej pracy ( o ile wystąpi taka konieczność) oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych

II.3) Główny kod CPV 71400000-2

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, 2. spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. dysponują przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. 2016 poz. 65 ). UWAGA: Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP, tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno- budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązania, w tym w odniesieniu do elementów komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej - 30
Wielofunkcyjność rozwiązań, w tym atrakcyjność przestrzeni publicznych w odniesieniu do spędzania czasu w jej obrębie oraz budowy więzi społecznych - 20

Walory estetyczne w tym. w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej architektury oraz innych elementów - 10
Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych - 10

Ekonomia rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania - 10
Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 31/01/2018, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

Zamawiający przeprowadza postępowanie wspólnie z organizatorem konkursu Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, ul. Mariacka 10, 70-551 Szczecin, adres strony www http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/ kontakt e-mail: centrum-stargard@architektsarp.pl Sekretarz organizacyjny konkursu mgr inż. arch. Wioletta BOROŃ tel. +48 501 163 959

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:

1. nagrody pieniężne:

  1. I NAGRODA – 30 000,- zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto),
  2. II NAGRODA – 18 000,- zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych brutto),
  3. III NAGRODA – 10 000,- zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto),
  4. trzy wyróżnienia po 4 000,- zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto).

2. zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: Nie

Informacje dodatkowe:
Sąd konkursowy może przyjąć odmienny podział nagród.
Uczestnik, którego opracowanie zostanie uznane za najlepsze (I NAGRODA) otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będą prace i czynności polegające:

  1. na wykonaniu ostatecznej koncepcji rozwiązania nagrodzonego I nagrodą,
  2. na przedstawieniu wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opisanego w ROZDZIALE VII, pkt II. 2. 3), który jest obecnie w trakcie wprowadzania zmian, o ile wystąpi taka konieczność, na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu dostosowania jego zapisów do rozwiązań przyjętych w ostatecznej koncepcji, w obszarze objętym konkursem oraz jego najbliższym sąsiedztwie z wyłączeniem terenu opisanego powyżej, na którym plan jest aktualnie zmieniany,
  3. na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowlanej i wykonawczej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego obiektu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, z pózn. zm.), która stanowić będzie rozwinięcie i uszczegółowienie pracy konkursowej,
  4. na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umów, podanych w załącznikach nr 6 i nr 6a do Regulaminu Konkursu.