Konkurs SARP nr 976

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informację dodano: | Aktualizacja:

Ogłoszenie nr 500006897-N-2018 z dnia 10-01-2018 r. Stargard:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o konkursie
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500082655-N-2017
Data: 29/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Stargard, Krajowy numer identyfikacyjny 59191700000, ul. ul. Stefana Czarnieckiego 17, 73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel.
915 784 881, e-mail urzad@um.stargard.pl, faks 915 784 889.
Adres strony internetowej (url): www.stargard.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny prac konkursowych: Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązania, w tym w odniesieniu do elementów komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej - 30 Wielofunkcyjność rozwiązań, w tym atrakcyjność przestrzeni publicznych w odniesieniu do spędzania czasu w jej obrębie oraz budowy więzi społecznych - 20 Walory estetyczne w tym. w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej architektury oraz innych elementów - 10 Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych - 10 Ekonomia rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania - 10 Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej - 10

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny prac konkursowych: 1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązania, w tym w odniesieniu do elementów komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej – max 30 pkt. 2. Wielofunkcyjność rozwiązań, w tym atrakcyjność przestrzeni publicznych w odniesieniu do spędzania czasu w jej obrębie oraz budowy więzi społecznych – maks. 20 pkt. 3. Walory estetyczne w tym w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej architektury oraz innych elementów – maks. 10 pkt. 4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych – maks. 10 pkt. 5. Ekonomia rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania – maks. 10 pkt. 6. Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej – maks. 10 pkt. 7. Oferowana cena dokumentacji wraz z nadzorem autorskim, które stanowić będą przedmiot zamówienia z wolnej ręki – max. 10 pkt.