Konkurs SARP nr 976

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
W dyspozycji jest jedynie podkład geodezyjny (mapa hybrydowa), do pobrania jako część I materiałów udostępnionych przez zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia szkice elewacji budynków zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego nr nr 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wykonane w 1991 roku. Do pobrania ze strony konkursu w zakładce „Regulamin” jako materiały udostępnione przez zamawiającego – część IX.
Odpowiedź:
Tak, ale z uwzględnieniem wytycznych merytorycznych i szczegółowych uwarunkowań określonych w Rozdziale VII.
Odpowiedź:
Proporcję podziału ogólnej kwoty przewidzianej na projektowanie Zamawiający przyjął, gdyż opracowanie dotyczące centralnej części miasta, będzie wielobranżowe i złożone, a Zamawiającemu bardzo zależy na ścisłej współpracy Projektanta z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych, aby w maksymalny sposób osiągnąć zakładany przez Projektanta i zaakceptowany przez Zamawiającego końcowy efekt zamierzenia inwestycyjnego.
Odpowiedź:
Zamawiający założył następujący podział środków przewidzianych na projektowanie:
  • 2/3 kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej,
  • 1/3 na nadzór autorski.
Wiedząc, że na decyzję umożliwiającą przystąpienie do realizacji robót Projektant będzie musiał oczekiwać np. dwa miesiące, Zamawiający dopuścił płatność za dokumentację projektową przekazaną i odebraną przez Zamawiającego w wysokości stanowiącej 80% kwoty przewidzianej na dokumentację projektową. Pozostałe 20% tej kwoty Projektant otrzyma po przekazaniu dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych w wersji potwierdzonej, że w okresie ustawowym nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji (tzw. decyzja ostateczna).
Odpowiedź:
Pytanie jest nieprecyzyjnie sformułowane. Są dwie wersje interpretacji.
  1. Projektant oczekuje, że prace przedprojektowe zleci i zapłaci za nie Zamawiający.
  2. Projektant zleci a Zamawiający zwróci koszty.
Ad. 1 Zamawiający nie zleca prac przedprojektowych, ponieważ oferenci oprotestowują potem ich jakość i traktują jako przyczynek do zwiększenia wartości zamówienia i prolongaty terminu opracowania.
Ad. 2 Taki wariant jest możliwy, ale należy przeanalizować budżet całego zadania. Jeżeli nie ma możliwości wygospodarować dodatkowych środków na prace przedprojektowe to w efekcie oferent będzie miał do dyspozycji mniejsze środki niż ma w wersji obecnej, bo Zamawiający pomniejszy ten fundusz o przypuszczalną wartość tych prac doliczając margines bezpieczeństwa finansowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje mapą docelowego układu komunikacji publicznej i układu ścieżek rowerowych. Kierunki zagospodarowania przestrzennego odnośnie komunikacji publicznej i podstawowego układu ścieżek rowerowych określone są w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ( patrz między innymi – rys. nr 25, rys. nr 27, rys. nr 27 A w tekście uchwały ) .
Odpowiedź:
Regulamin dopuszcza proponowanie przekształceń funkcjonalnych i przestrzennych wykraczających poza obszar konkursu w celu pokazania powiązań projektowanego zagospodarowania z elementami istniejącymi poza terenem objętym konkursem. Podjęcie decyzji w w/w kwestii stanowi przedmiot konkursu.
Odpowiedź:
Postępowanie w stosunku do zapisów planów miejscowych, jak również wymogi Zamawiającego w zakresie miejsc parkingowych, opisano w rozdziale VII, p.V regulaminu.
Odpowiedź:
Postępowanie w stosunku do zapisów planów miejscowych, jak również zakres dopuszczalnych przekształceń obiektów istniejących, opisano w rozdziale VII, p.V regulaminu. Proponując przekształcenia należy mieć na uwadze całokształt spraw związanych z obecną i przyszłą własnością poszczególnych terenów. Materiały archiwalne elewacji budynków z rejonu konkursu zostały zamieszczone na stronie konkursu.
Odpowiedź:
Postępowanie w stosunku do zapisów planów miejscowych opisano w rozdziale VII, p. V regulaminu. Obowiązują ustalenia Studium. Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego powinna być skomunikowana z placem Wolności. Ograniczenie komunikacji kołowej na tej ulicy możliwe po zrealizowaniu docelowego układu komunikacyjnego obsługującego centrum i śródmieście.
Odpowiedź:
Zgodnie z punktem I.ppkt.3 w rozdziale IV regulaminu, do załączników nr 1,1a,1b należy dołączyć dokument , z którego wynika kto jest upoważniony do składania oświadczeń w imieniu firmy, np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.