herb miasta Stargard Szczeciński

KONKURS

na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim

Wyniki konkursu 10.12.2014, 10:36:28

W dniu 5. grudnia 2014r. rozstrzygnięty został Konkurs SARP nr 955 na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rejonu Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim.

więcej+
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wystawa prac konkursowych 04.12.2014, 00:51:09

Szanowni Państwo!

W dniu 05.12.2014 r. o godzinie 12:00 w budynku Ratusza na Rynku Staromiejskim w sali 206 w Stargardzie Szczecińskim odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu SARP nr 955 na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim.

W imieniu Organizatorów oraz członków Sądu Konkursowego serdecznie zapraszam na uroczyste ogłoszenie wyników oraz na wystawę prac i dyskusję pokonkursową.

Wystawa prac konkursowych dostępna będzie w Stargardzie Szczecińskim w Ratuszu na Rynku Staromiejskim w sali 206 do 31 stycznia 2015 r.

Marek Orłowski
Prezes SARP O. Szczecin

więcej+
Uwaga! 20.10.2014, 21:16:38

W związku ze sprostowaniem podanym w odpowiedzi 11, zmienia się treść Regulaminu konkursu w części dotyczącej terminów - tj.:

 • Rozdział VIII  pkt. 1, lit. b - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 23.10.2014 r. do godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, ul. Mariacka 10, 70-546 Szczecin,
 • Rozdział VIII  pkt. 1, lit. c - zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych w terminie  do 25.10.2014 r.

Pozostałe ustalenia Regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

 
Ogłoszenie o konkursie 19.08.2014, 10:41:44

Stargard Szczeciński: Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim
Data zamieszczenia: 19.08.2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Stargard Szczeciński, ul. Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5784881, faks 091 5784889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Konkurs urbanistyczno - architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, realizacyjnym w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu idei urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim oraz koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla jako nowej, atrakcyjnej, integralnej części miasta. Celem i zadaniem konkursu jest:

 1. wykreowanie idei urbanistyczno-architektonicznej dla nowej dzielnicy mieszkaniowej oferującej jak najkorzystniejsze warunki zamieszkania oraz w możliwie najkorzystniejszy sposób kształtującej wizerunek Stargardu Szczecińskiego,
 2. optymalne wpisanie nowej dzielnicy miasta w krajobraz Stargardu Szczecińskiego ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji sylwety Starego Miasta,
 3. znalezienie jak najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w powiązaniu ze strukturą funkcjonalno–przestrzenną miasta i terenów podmiejskich,
 4. zlecenie zwycięskiemu zespołowi opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zwycięską pracę konkursową oraz zalecenia pokonkursowe.

Kryteria oceny prac konkursowych (doprecyzowanie treści sekcji IV 1)

 1. trafność i atrakcyjność idei urbanistycznej,
 2. sprawność i racjonalność połączeń funkcjonalno przestrzennych osiedla z układem przestrzennym miasta,
 3. trafność wpisania zagospodarowania osiedla w krajobraz miasta,
 4. trafność rozwiązań przestrzennych z punktu widzenia jakości życia w mieście,
 5. walory architektoniczne zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. możliwość etapowania realizacji osiedla,
 7. ekonomika proponowanego rozwiązania z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji,
 8. zgodność z założeniami Konkursu i wytycznymi merytorycznymi.

Kryteria wymienione powyżej będą przez Sąd Konkursowy rozpatrywane całościowoi łącznie zdecydują o ocenie projektu.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Organizacyjny Konkursu: Tomasz Cykalewicz - Sekretarz Organizacyjny Konkursu SARP nr K955/2014. Kontakt z Organizatorem: e-mail: szczecin@sarp.org.pl  tel. 00 48 91 4339181 Szczegółowe określenie przedmiotu konkursu zawiera Regulamin Konkursu.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikiem konkursu może być: - osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne, urbanistyczne, - osoba prawna, w imieniu której przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem, - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają wymagania określone regulaminem. W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie, Uczestnik składa następujące dokumenty (wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi umocowanie do ich podpisania, poświadczonymi za zgodność z oryginałem):
  1. wypełniony formularz Wniosku o treści zgodnej z wzorem określonym w Regulaminie,
  2. pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika lub pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie, zgodnie z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 do Regulaminu,
  3. oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego wyższego wykształcenia, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu,
  4. Oświadczenie o przeniesieniu własności pracy konkursowej oraz autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu,
  5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu,
  6. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu.

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie

 1. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w Konkursie - w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie, a oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa załączają do Wniosku (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) - należy załączyć umowę Uczestników występujących wspólnie, jeżeli wynika z niej zasada reprezentacji.
 2. dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
 3. w przypadku, gdy Uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie, warunki posiadania wymaganego wykształcenia będą spełnione, gdy wykaże to przynajmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie,
 4. oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie na podstawie przesłanek wymienionych w art.24 ust.1 ww. ustawy przedkładają wszyscy uczestnicy konsorcjum,
 5. Uczestnicy Konkursu muszą zagwarantować w zespole projektowym udział co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647, z późniejszymi zmianami).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • Funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych, walory architektoniczno-urbanistyczne, zgodność z warunkami konkursowymi, ekonomika rozwiązań – 100%

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 15.10.2014, do godziny 16:00.
 • Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Szczecinie ul. Mariacka 10, 70-546 Szczecin. Regulamin do pobrania ze strony Organizatora www.szczecin.sarp.org.pl/stargard.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 15.10.2014, godzina 16:00.
 • Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Szczecin, ul. Mariacka 10; 70-546 Szczecin..

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 25.11.2014 do godz.16:00.
 • Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Szczecin, ul. Mariacka 10; 70-546 Szczecin.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród:
  Nagrody pieniężne:
  1. I nagroda - 15.000 zł
  2. II nagroda - 15.000 zł
  3. III nagroda - 10.000 zł
  4. 3 wyróżnienia po 4.000 zł

Zaproszenie Uczestnika Konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji szczegółowej, gdzie wartość zamówienia określa się maksymalnie do 60 000 zł brutto.

KONKURS
na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim

Skład Sądu Konkursowego:

 • Przewodniczący Sądu – Magdalena Staniszkis - SARP o/ Warszawa
 • Sędzia referent - Michał Bay - SARP o/ Szczecin
 • Sędzia - Marek Szymański - SARP o/Szczecin
 • Sędzia - Małgorzata Ruszkiewicz-Kwapień - przedstawiciel Zamawiającego, Architekt Miejski
 • Sędzia - Krzysztof Fidosz - przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie,
 • zastępca Sędziego - Wojciech Dunaj - SARP o/ Szczecin
 • zastępca Sędziego - Dariusz Makowski - SARP o/ Szczecin
 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2014. Code & design: Krzysztof Suszka