herb miasta Stargard Szczeciński

KONKURS

na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim

Wyniki konkursu 10.12.2014, 10:36:28

W dniu 5. grudnia 2014r. rozstrzygnięty został Konkurs SARP nr 955 na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rejonu Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim.

Zamawiającym przeprowadzenie konkursu była Gmina Miasto Stargard Szczeciński. Przedmiotem Konkursu było opracowanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu idei urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim oraz koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla jako nowej, atrakcyjnej, integralnej części miasta. Ponadto celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który zostanie zaproszony przez Zamawiającego do negocjacji na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego konkursem.

Przeprowadzany Konkurs był konkursem urbanistyczno-architektonicznym, otwartym, jednoetapowym, realizacyjnym w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do udziału w konkursie dopuszczonych zostało 35 zespołów.

Na konkurs wpłynęło 15 prac, z pośród których laureatów Konkursu wyłonił Sąd Konkursowy w składzie:

 • Przewodnicząca Sądu – Magdalena Staniszkis - SARP o/ Warszawa,
 • Sędzia referent - Michał Bay - SARP o/ Szczecin,
 • Sędzia - Marek Szymański - SARP o/Szczecin,
 • Sędzia - Małgorzata Ruszkiewicz-Kwapień - przedstawiciel Zamawiającego, Architekt Miejski,
 • Sędzia - Krzysztof Fidosz - przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie.

I nagroda przyznana została pracy nr 001

Autorzy:

ARCA BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKI I ARCHITEKTURY MICHAŁ STANGEL

Zespół w składzie:

 1. Michał Stangel
 2. Marta Ulfik
 3. Filip Piaścik

Gliwice

Praca nagrodzona I miejscem i skierowana do dalszego opracowania w formie mpzp uznana została przez Sąd Konkursowy za najbardziej pełną odpowiedź na cel i zadania konkursu.

Proponowana tkanka miejska trafnie i racjonalnie opiera się o węzły przy ul. Spokojnej i Broniewskiego odnosząc się tym samym do istniejącej, przyległej zabudowy poza granicą opracowania osiedla Pyrzyckiego od wschodu i Osiedla Letniego od strony północnej.

Podkreślenia wymaga trafna propozycja lokalizacji przystanku szynobusu kolei regionalnej i ukształtowania przy nim lokalnego centrum usługowego.

Uznanie znalazła kameralna skala zabudowy, jej klimat i stopień urbanizacji obszaru dopasowany do skali i charakteru styku terenów miejskich z terenami wiejskimi wokół Stargardu Szczecińskiego. Szczególnie wysoko oceniono indywidualną kompozycję układu urbanistyczno – architektonicznego przestrzeni publicznych placu lokalnego centrum.

Praca czytelnie uwzględnia w planowanym zagospodarowaniu zastaną zieleń, ukształtowanie terenu z wodami powierzchniowymi i zabytkowy obiekt popałacowy.

Wątpliwości zadaniem Sądu budzi zaproponowana wzdłuż drogi głównej – obwodnicy miasta, zabudowa usługowa o nie zdefiniowanej funkcji.

Pobierz plansze + opis

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

II nagroda przyznana została pracy nr 011

Autorzy:

ASW STUDIO PROJEKTOWE MACIEJ HAWRYLAK

Skład zespołu:

 1. Maciej Hawrylak
 2. Konrad Onderko
 3. Kinga Przymuszała
 4. Robert Witczak
 5. Łukasz Kaczmarek
 6. Joanna Klimek

Wrocław

Pracy przyznaje się II nagrodę za bardzo czytelną ideę ukształtowania nowej dzielnicy miasta o wyraźnie zdefiniowanych granicach, ustalonej strefie lokalnego centrum oraz indywidualnej tożsamości struktury urbanistycznej i krajobrazu architektonicznego.

Do zalet pracy zalicza się zwłaszcza:

 •  wykorzystanie planowanej obwodnicy do wykształcenia równocześnie komunikacyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych powiązań pomiędzy północnymi i południowymi terenami miasta,
 • ukształtowanie głównej przestrzeni publicznej ulicy „obwodnicy” i placu zgonie z tradycją miejskiej zabudowy obrzeżnej z usługami w paterach i szpalerami drzew,
 • ukształtowanie czytelnej i racjonalnej siatki ulic dzielącej obszar na kwartały urbanistyczne,
 • przedstawienie interesującej zasady organizacji zabudowy w kwartałach umożliwiającej równocześnie kształtowanie stałych elementów krystalizujących plan jak i elastyczność dostosowania planu do indywidualnych potrzeb inwestycyjnych,
 • wkomponowanie w nowy układ urbanistyczny istniejącego założenia popałacowego.

Za niekonsekwencję w przedstawionej koncepcji uznaje się zlokalizowanie budynków w strefie zieleni na osi widokowej założenia pałacowego. Do wad pracy zalicza się:

 • jednoznaczne uzależnienie przedstawionej koncepcji od decyzji o obniżeniu klasy obwodnicy ustalonej w Studium jako ulica klasy G,
 • brak wydzielenia terenów przeznaczonych na indywidualną realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • przeznaczenie terenów na niezdefiniowane, intensywnie zabudowane usługi w pasie wzdłuż południowej granicy obszaru,
 • brak czytelnego powiązania funkcjonalno - przestrzennego z os. Pyrzyckim.

Pobierz plansze + opis

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

1 wyróżnienie równorzędne przyznano pracy nr 008

Autorzy:

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOR Szymon Bielenis
S.LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz

Szczecin

Praca wyróżniona za dojrzałą i spójną propozycję ukształtowania osiedla w oparciu o ortogonalną siatkę ulic tworzącą konsekwentny kwartałowy układ całego założenia. Zasadza się on w czytelnej zwartej kompozycji przestrzennej. Sąd docenił trafny wybór skali podziałów kwartałowych, adekwatnej do skali miasta. Przy pewnych – zdaniem Sądu – mankamentach jak na przykład: nie do końca zdefiniowany i rodzący szereg niedogodności planistycznych i użytkowych pomysł kreowania przestrzeni publicznej w formie „zielonej pętli”.

Pobierz plansze + opis

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

2 wyróżnienie równorzędne przyznano pracy nr 13

Autor:

Marcin Wolszczak

Władysławów

Praca wyróżniona za prezentację kompleksowej, bogatej oferty programowo-funkcjonalnej.

Sąd docenił zaprezentowane zarówno w części graficznej jak i opisowej pracy dążenie autorów do twórczego kontynuowania takich aktywności mieszkańców Stargardu jak rozwój istniejącego w mieście uniwersytetu III wieku – program senior, czy też koncentrację funkcji edukacyjnych w proponowanym zespole szkól specjalistycznych o znaczeniu ponadregionalnym, wykorzystujących potencjał miejsca oraz oferujących wszystkim mieszkańcom miasta ogólnodostępne publiczne obszary. Wartą uwagi propozycją jest lokalizacja terenów ekoupraw, jako funkcji integrującej miasto i tereny wiejskie.

ZALECENIA POKONKURSOWE

Jury wnioskuje o uwzględnienie przy opracowywaniu mpzp na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej oznaczonej numerem 001 następujących uwag i zaleceń pokonkursowych;

 • przeanalizowanie i ostateczne ustalenie klasy ulicy pełniącej funkcję obwodnicy miejskiej pomiędzy ul. Spokojną i Broniewskiego,
 • przeanalizowanie zasadności przeznaczenia terenu wzdłuż obwodnicy na funkcje niezdefiniowanych usług, biorąc pod uwagę zarówno ustaloną klasę tej drogi, jak i rzeczywisty popyt na takie funkcje,
 • przeanalizowanie przeznaczenia terenu w południowej części obszaru opracowania na funkcje terenów urządzeń sportowych i powierzchniowej retencji wód opadowych,
 • zapewnienie dogodnych powiązań terenów mieszkaniowych z lokalnym centrum,
 • ukształtowanie siatki ulic lokalnych wydzielających kwartały zabudowy w dostosowaniu do ustalonego maksymalnego obszaru inwestycji,
 • ustalenie zasad obsługi parkingowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w sposób wykluczający tworzenie dużych parkingów terenowych przy ulicach miejskich,
 • przeanalizowanie wysokości zabudowy definiującej przestrzeń placu od strony południowej,
 • szczegółowe przeanalizowanie i ustalenia granic obszaru planu.

Pobierz plansze + opis

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za przesłanie prac, gratulujemy autorom prac nagrodzonych i wyróżnionych,

W imieniu Zamawiającego i Organizatorów
Tomasz Cykalewicz SARP o/Szczecin
Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2014. Code & design: Krzysztof Suszka