herb miasta Stargard Szczeciński

KONKURS

na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim

Zadaj pytanie

* Imię i nazwisko: To pole jest wymagane! Wpisałeś za mało znaków!
* Temat: To pole jest wymagane! Wpisałeś za mało znaków!
* Adres e-mail: To pole jest wymagane!Nieprawidłowy adres e-mail!
* Pytanie: To pole jest wymagane! Wpisałeś za mało znaków!

Pytania i odpowiedzi

28. 12.11.2014, 23:22:36
Pytanie:
Proszę o udzielenie informacji nt. istniejącego poziomu zwierciadła wód gruntowych / podziemnych w obszarze objętym konkursem.
  Odpowiedź: Użytkowy poziom wód podziemnych zalega w rejonie Giżynka na głębokości 44.0 m p.p.t. Poziom ten chroniony jest grubym nadkładem bardzo słabo przepuszczalnych gruntów spoistych.
26. 06.11.2014, 23:44:41
Pytanie:
Czy dopuszcza się możliwość przełożenia sieci uzbrojenia w teren(y) poza granicami opracowania?
  Odpowiedź: Nie. Dopuszczalna jest zmiana przebiegu sieci jedynie w granicach opracowania konkursu. Miejsca włączenia i przebiegi sieci poza granicami opracowania należy traktować jako obowiązujące.
25. 06.11.2014, 23:44:19
Pytanie:
Czy w "obszarach przestrzeni chronionej" wyznaczonych w studium przyjmować należy brak jakiejkolwiek zabudowy, czy dopuszczalne jest lokowanie częściowe zabudowy niższej intensywności? Jak należy rozumieć zapis nie lokowania tam zabudowy "poza niewielkimi enklawami?
  Odpowiedź: Obszary przestrzeni chronionej zdefiniowano w Studium (Część II, pkt 9.1.2, podp. 3) jako strefę obejmującą tereny otwarte, niezabudowane (poza niewielkimi enklawami) - wymagające ochrony przed zabudową. Zgodnie z warunkami konkursu (zał. 14 - wytyczne urbanistyczne, pkt. 3.3. Zamawiający nie wyklucza wprowadzenia uzasadnionych korekt - zmian w zapisach zarówno miejscowych planów jak i studium, jeśli koncepcja konkursowa wykaże, że takie zmiany byłyby wskazane dla przyszłego rozwoju miasta.
24. 06.11.2014, 23:44:19
Pytanie:
Czy w obszarze TO (28) przyjmować należy brak jakiejkolwiek zabudowy, czy dopuszczalne jest lokowanie częściowe zabudowy niższej intensywności?
  Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza wprowadzenia uzasadnionych korekt - zmian w zapisach zarówno miejscowych planów jak i studium, jeśli koncepcja konkursowa wykaże, że takie zmiany byłyby wskazane dla przyszłego rozwoju miasta.
23. 06.11.2014, 23:43:43
Pytanie:
Proszę o podanie zapisu planu do strefy TO (28)
  Odpowiedź: Zapis planu dla terenu TO 28 stanowią ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe (§ 18) planu miejscowego dostępne pod adresem: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/(20110609.142508).dz_urz_nr_14-99-1.pdf (str. 884)
22. 06.11.2014, 23:43:43
Pytanie:
Co oznaczają elipsy oznaczone brązową., przerywaną linią z numerami?
  Odpowiedź: Na rysunku planu "Tereny otwarte" (uchwała Nr IX/99/99 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 20 kwietnia 1999 r.) linię przerywaną z numerami oznaczono stanowiska ochrony archeologicznej.
21. 06.11.2014, 23:42:19
Pytanie:
Proszę o podanie legendy do rysunku w pliku " 02a Plan TO 28 - rysunek"
  Odpowiedź: Oznaczenia graficzne rysunku planu "Terenów otwartych" dostępne są pod adresem: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/(20110609.142508).dz_urz_nr_14-99-1.pdf (str. 892)
20. 06.11.2014, 23:42:19
Pytanie:
Proszę o podanie legendy do rysunku "01a Plan pasy drogowe-rysunek"
  Odpowiedź: Oznaczenia graficzne rysunku planu "Pasy drogowe" dostępne są pod adresem: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/(20110614.142254).dz_urz_nr_40-99.pdf (str. 2002)
19. 06.11.2014, 23:39:57
Pytanie:
Czy przebieg drogi "06-KZ1" z rysunku "01a Plan pasy drogowe-rysunek" należy traktować jako obowiązującą wytyczną do koncepcji, wraz z dalszym przebiegiem drogi; wraz z dalszym przebiegiem po skrzyżowaniu w kierunku wschodnim (przez Osiedle Pyrzyckie), co wg. map wymaga wyburzenia domów jednorodzinnych; czy też można przyjąć inny przebieg tej drogi, w szczególności taki, jak na rysunku studium, oraz powiązany z rondem pokazanym w południowej części obszaru planu "03a Plan - Spółdzielcza, Broniewskiego -rysunek"
  Odpowiedź: Wiążące dla planów miejscowych są ustalenia Studium. Zamawiający nie wyklucza wprowadzenia uzasadnionych korekt - zmian w zapisach zarówno miejscowych planów jak i studium, jeśli koncepcja konkursowa wykaże, że takie zmiany byłyby wskazane dla przyszłego rozwoju miasta jednak w ramach konkursu nie przewiduje się możliwości ingerowania w obowiązujące plany miejscowe poza granicami opracowania konkursowego.
18. 06.11.2014, 23:39:57
Pytanie:
W związku z robieżnością dot. przebiegu obwodnicy między ul. Broniewskiego i Spokojną na rysunku "01a Plan pasy drogowe-rysunek.pdf" z pytania nr 16 a rysunkiem nr "27 - tereny komunikacji-zmiana" ze studium uwarunkowań, proszę o określenie, który z rysunków jest obowiązujący.
  Odpowiedź: Oba rysunki są obowiązujące zgodnie z właściwościami obu dokumentów. Rysunek "pasy drogowe" pochodzi z planu miejscowego (Uchwała Nr III/29/98 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 grudnia 1998 r.), a zmiana Studium przyjęta została uchwałą Nr XLVII/504/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 września 2006 r.
17. 29.10.2014, 20:45:25
Pytanie:
Jakie znaczenie ma biegnący przez teren gazociąg i wodociąg? czy należy je zachować i uwzględnić, czy może jest możliwość ich przebudowy w przypadku realizacji osiedla?
  Odpowiedź: Wszystkie sieci uzbrojenia terenu, w tym magistralne sieci gazowa i wodociągowa, na terenie objętym konkursem są możliwe do przełożenia.
16. 29.10.2014, 20:45:25
Pytanie:
W zakres opracowania konkursowego wchodzą plany zagospodarowania przestrzennego wymienione w załączniku nr 14, pkt. 3.1. Czy przygotowując projekt konkursowy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania ich wytycznych? Jeśli tak, to proszę o informację, gdzie są udostępnione.
  Odpowiedź: W załączniku nr 14, pkt. 3.3. wyjaśniono, że: "Zamawiający nie wyklucza wprowadzenia uzasadnionych korekt – zmian w zapisach zarówno miejscowych planów jak i studium, jeśli koncepcja konkursowa wykaże, że takie zmiany byłyby wskazane dla przyszłego rozwoju miasta."

Uchwały wymienione w załączniku nr 14, pkt. 3.1. opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego odpowiednio pod następującymi adresami: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/(20110614.142254).dz_urz_nr_40-99.pdf  (str. 1992), http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/(20110609.142508).dz_urz_nr_14-99-1.pdf  (str. 884) i http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/313/(20110819.110750).110-2006.pdf (str. 15670)

Dodatkowo do materiałów zostają dodane 3 pliki dotyczące planów miejscowych, które mogą być pomocne.

Załączniki

15. 29.10.2014, 20:42:15
Pytanie:
Koncepcja w skali 1:2000 dla przedmiotowego obszaru we wskazanym zakresie nie zmieści się na planszy 70x100 cm (różnica kilku cm w długości i szerokości). Czy w związku z tym narożniki określonego zakresu, które w większości stanowią wyprowadzającą komunikację, można "przyciąć"?
  Odpowiedź: Pracę konkursową należy przedstawić na 3 lekkich, sztywnych planszach w formacie 70x100 cm (w układzie pionowym) do prezentacji w polu 210 cm szerokości i 100 cm wysokości (por.: Rozdz. IX, pkt. 1. lit.f. Regulaminu konkursu). Należy przedstawić cały wskazany zakres opracowania traktując łącznie powierzchnię 3 plansz jako jednolitą powierzchnię ekspozycyjną.
14. 29.10.2014, 20:42:15
Pytanie:
Czy jest możliwość umieszczenia na stronie projektów dróg - zał. nr 17 w jpg bądź tiff?
  Odpowiedź: Nie, projekty dróg (zał. nr 17) zostały przekazane uczestnikom konkursu w takiej wersji, w jakiej zostały udostępnione przez ich autorów.
13. 29.10.2014, 20:40:58
Pytanie:
Czy można prosić o przesłanie załącznika nr 10 – mapy, w postaci dwg?
  Odpowiedź: Dla obszaru objętego zadaniem konkursowym Organizator nie dysponuj mapą wektorową, a jedynie mapą rastrową. W formacie dwg podana jest jedynie ramka określająca położenie rastra.
12. 29.10.2014, 20:40:58
Pytanie:
Czy można prosić o podanie do publicznej wiadomości ile pracowni zostało dopuszczonych do udziału w konkursie oraz podać ich nazwy?
  Odpowiedź: Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostało 35 uczestników/zespołów. Regulamin konkursu nie przewiduje podawania do publicznej wiadomości listy uczestników. Obowiązuje zasada anonimowości Uczestników i prac konkursowych.
11. 20.10.2014, 21:12:58
Pytanie:
W odpowiedzi poniżej napisano "Ze względu na specyfikę konkursu w Regulaminie konkursu (rozdział VI, punkt 1, lit. a) stwierdzono, że uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku architektura, urbanistyka." W regulaminie nie pojawia się stwierdzenie "wykształcenie wyższe magisterskie".
  Odpowiedź: Sprostowanie: w Regulaminie konkursu (rozdział VI, punkt 1, lit. a tir.1) stwierdzono, że uczestnikiem konkursu może być: "osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne, urbanistyczne", a nie jak błędnie wskazano w odpowiedzi: "wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku architektura, urbanistyka".
10. 13.10.2014, 10:36:47
Pytanie:
Czy jako osoba fizyczna po studiach, kierunek - gospodarka przestrzenna, która posiada tytuł zawodowy: inżynier projektowania i zarządzanie przestrzenią i nieruchomościami, kwalifikuje się i może stanąć do konkursu?
  Odpowiedź: Ze względu na specyfikę konkursu w Regulaminie konkursu (rozdział VI, punkt 1, lit. a) stwierdzono, że uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku architektura, urbanistyka. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna może być oczywiście członkiem zespołu, w którego składzie będzie osoba spełniająca wymogi Regulaminu konkursu, jednak samodzielnie nie może być dopuszczony do udziału w tym konkursie.
9. 13.10.2014, 10:36:47
Pytanie:
Czy Uczestnik Konkursu w ciągu ostatnich 3 lat mógł uczestniczyć w zajęciach (na uczelni wyższej) prowadzonych przez jednego z członków Sądu Konkursowego lub czy członek Sądu Konkursowego mógł być w tym czasie promotorem jego pracy dyplomowej?
  Odpowiedź: Relacja student – nauczyciel, promotor/sędzia konkursowy sama w sobie nie stanowi podstawy do odmowy dopuszczenia do udziału w konkursie. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które pozostaję w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wobec członków Sądu Konkursowego oraz w ciągu ostatnich 3 lat pozostawały z nimi w stosunku pracy lub zlecenia.
8. 13.10.2014, 10:36:15
Pytanie:
Czy wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie można przesłać "maliowo" ?
  Odpowiedź: Regulamin konkursu, rozdział VIII, pkt. 2, stanowi jednoznacznie, że wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem poczty albo firmy kurierskiej. W regulaminie nie przewidziano możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie elektronicznej.
7. 13.10.2014, 10:36:15
Pytanie:
Jakie konkretnie dokumenty umożliwiają kwalifikacje do udziału w konkursie? Czy odnośnie kwalifikacji do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednej z osób w zespole, wystarczą uprawnienia architektoniczne?
  Odpowiedź: Co najmniej jedna z osób w zespole musi spełniać warunki określone w rozdziale VI Regulaminu konkursu, czyli posiadać odpowiednie wykształcenie wyższe magisterskich na kierunku architektura, urbanistyka. Posiadanie uprawnień architektonicznych nie jest wymagane od uczestników konkursu.
6. 13.10.2014, 10:34:44
Pytanie:
Formularz pełnomocnictwa jest skonstruowany jakby dotyczył osoby prawnej (nazwa uczestnika, siedziba, zarząd itd.) W jaki sposób wypełnić go, gdy udział w konkursie biorą dwie osoby fizyczne i jedną upoważnia drugą do reprezentowania? Skreślić nieprawidłowe sformułowania?
  Odpowiedź: Należy skreślić nieprawidłowe sformułowania. W miejsce nazwy należy wpisać imię i nazwisko, w rubrykach nie dotyczących osoby fizycznej należy postawić kreski.
5. 13.10.2014, 10:34:44
Pytanie:
Zgłoszono problem z otwieraniem załącznika Nr 10 – podkład mapowy.
  Odpowiedź: Do warunków konkursu oprócz pliku .tif zostanie dodany podkład w formacie .dwg. W razie dalszych trudności z pobraniem załącznika należy przesłać na adres organizatora informację, a załącznik zostanie przesłany bezpośrednio na wskazany adres mailowy.
4. 13.10.2014, 10:33:33
Pytanie:
Czy w konkursie może wziąć udział zespół 2 studentów, z czego tylko jedna ma tytuł tylko jedynie inż. arch.?
  Odpowiedź: Jeżeli jeden z członków zespołu ukończył studia wyższe magisterskich na kierunku architektura, urbanistyka to spełnia wymóg formalny określony w Regulaminie konkursu (por. Rozdział VI – warunki uczestnictwa w konkursie).
3. 13.10.2014, 10:33:33
Pytanie:
Jakie dokumenty i oświadczenia są wymagane we wniosku o dopuszczenie na udziału w konkursie, w przypadku uczestnika - firmy architektonicznej włoskiej?
  Odpowiedź: W przypadku uczestników z państw członkowskich Unii Europejskiej dokumentem wymaganym jest potwierdzenie kwalifikacji zawodowych odpowiadających dyplomowi ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku architektura, urbanistyka, na podstawie których na terenie swojego kraju nabyły kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni.
2. 13.10.2014, 10:32:59
Pytanie:
Czy absolwenci studiów na kierunku architektura krajobrazu też mogą brać udział w konkursie?
  Odpowiedź: Do udziału w konkursie, zgodnie z punktem 1, lit. a rozdział VI Regulaminu konkursu samodzielnie mogą zostać dopuszczeni wyłącznie uczestnicy posiadający ukończone studia wyższe magisterskich na kierunku architektura, urbanistyka. Absolwenci studiów na kierunku architektura krajobrazu mogą być uczestnikami zespołów zgłaszanych do konkursu, w których warunki udziału w konkursie określone w Regulaminie konkursu musi spełniać co najmniej jedna z osób w zespole.
1. 13.10.2014, 10:32:59
Pytanie:
Gdzie są dostępne materiały do konkursu?
  Odpowiedź: Materiały do konkursu są dostępne na stronie organizatora http://szczecin.sarp.org.pl/stargard/ jako załączniki do Regulaminu konkursu.
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2014. Code & design: Krzysztof Suszka