herb miasta Goleniowa

KONKURS

na opracowanie koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie

Zadaj pytanie

* Imię i nazwisko: To pole jest wymagane! Wpisałeś za mało znaków!
* Temat: To pole jest wymagane! Wpisałeś za mało znaków!
* Adres e-mail: To pole jest wymagane!Nieprawidłowy adres e-mail!
* Pytanie: To pole jest wymagane! Wpisałeś za mało znaków!

Pytania i odpowiedzi

43. 24.06.2015, 07:07:55
Pytanie:
Odnośnie wymogów formalnych projektu, czym dokładnie ma być rysunek rozwinięć elewacji? Rozwinięciem elewacji poszczególnych budynków (każdy osobno) czy widokiem elewacji wszystkich budynków wokół określonego punktu obserwacji (panorama)?
  Odpowiedź: Wymagane rozwinięcia głównych elewacji mają w sposób czytelny dla każdego ilustrować architekturę projektowanego zespołu budynków.
42. 24.06.2015, 07:07:41
Pytanie:
W odpowiedzi na pytanie 13 znajduje się informacja, że w zakresie opracowania powinny znaleźć się 2 przystanki komunikacji miejskiej. Czy chodzi o dwa przystanki w jedną stronę i ewentualnie o dwa odpowiadające im po drugiej stronie drogi? Czy też o jeden przystanek po jednej stronie drogi i drugi po drugiej?
  Odpowiedź: Dokładną ilość i układ przystanków pozostawia się na tym etapie do decyzji projektantów.
41. 24.06.2015, 07:07:41
Pytanie:
Czy tor wzdłuż którego planowana jest ścieżka rowerowa (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19) jest używany? Jeżeli nie to, czy możliwe jest jego rozbudowanie?
  Odpowiedź: Na obecnym etapie nie można zakładać likwidacji skrajnego toru kolejowego.
40. 24.06.2015, 07:06:52
Pytanie:
Jakie są wymogi dotyczące minimalnej odległości nowej zabudowy od torów.
  Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym prawem w ty również umożliwiającym stosowne odstępstwa.
39. 24.06.2015, 07:06:52
Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w planowanej stawce wynagrodzenia, w regulaminie punkt 42 podano 4%, w załączniku G wysokość wynagrodzenia projektanta wynosić będzie nie mniej niż 4% szacunkowych kosztów realizacji danego etapu inwestycji.
  Odpowiedź: Zgodnie z p.42 Regulaminu wynagrodzenie projektanta za wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z nadzorem autorskim wyniesie 4,0% szacunkowych kosztów realizacji danego etapu inwestycji.
38. 24.06.2015, 07:06:15
Pytanie:
Dotyczy zakresu opracowania prac konkursowych: Czy oprawiony zeszyt A3 złożony z wydrukowanych plansz ma posiadać numer pracy na planszach czy należy usunąć?
  Odpowiedź: Numer pracy należy usunąć.
37. 24.06.2015, 07:06:15
Pytanie:
Dotyczy zakresu opracowania prac konkursowych: Czy w zapisie elektronicznym na rysunkach i opisie można stosować numer pracy konkursowej czy należy wykasować?
  Odpowiedź: W zapisie elektronicznym numer pracy konkursowej należy wykasować.
36. 24.06.2015, 07:05:35
Pytanie:
Proszę o uściślenie, wyjaśnienie zapisu o zawartości części opisowej: "oraz określenie szacunkowych kosztów realizacji całego przedsięwzięcia i jego etapów (ze szczególnym uwzględnieniem etapu I inwestycji), pod klucz: projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej, modernizacji istniejącej zabudowy i budowy nowych obiektów z pełnym wyposażeniem (z ewentualnym podziałem na etapy inwestycji)". Jakie koszty należy podać, inwestycji czy także dokumentacji?
  Odpowiedź: Należy podać koszty dokumentacji projektowej i koszty realizacji.Należy podać koszty dokumentacji projektowej i koszty realizacji.
35. 24.06.2015, 07:05:35
Pytanie:
Dotyczy zakresu opracowania prac konkursowych: Czy wymóg oznakowania części zabudowy: starych, nowych i przeznaczonych do wyburzenia dotyczy planu zagospodarowania terenu w skali 1:500?
  Odpowiedź: Tak, wymóg ten dotyczy planu zagospodarowania terenu 1:500
34. 24.06.2015, 07:04:47
Pytanie:
Dotyczy zakresu opracowania prac konkursowych: Czy można określić minimalną ilość widoków głównych wnętrz centrum i których pomieszczeń obligatoryjnie powinny dotyczyć?
  Odpowiedź: Zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 22 Regulaminu Konkursu.
33. 24.06.2015, 07:04:47
Pytanie:
Czy Zamawiający widzi konieczność zwiększenia ilości miejsc postojowych określonych w ramach I etapu konkursu poprzez wprowadzenie parkingów podziemnych czy preferuje jednak parkingi na terenie?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 4. Należy tu również uwzględnić kryteria oceny prac konkursowych wskazane w punkcie 20 Regulaminu konkursu. Zamawiający nie narzuca żadnej formy rozwiązania projektowanych parkingów.
32. 24.06.2015, 07:04:05
Pytanie:
Co kryje się pod pojęciem optymalizacja miejsc postojowych? Czy należy zwiększyć ilość miejsc postojowych lub zmniejszyć? Czy Zamawiający może podać wymaganą ilość miejsc postojowych?
  Odpowiedź: Cytując z Programu Ideowo – Funkcjonalnego „Zadaniem Uczestników jest ocena pojemności terenu konkursu w kontekście założeń programowych”. Należy wskazać optymalną liczbę miejsc parkingowych tak aby ta liczba była odpowiednia do przyjętych funkcji i możliwości terenowych obszaru objętego konkursem.
31. 24.06.2015, 07:04:05
Pytanie:
Czy można wskazać na załączniku mapowym istniejące oraz planowane ścieżki rowerowe po stronie zachodniej torów kolejowych?
  Odpowiedź: Obecnie w Goleniowie ścieżki rowerowe funkcjonują na ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Bankowej. Planowane są ścieżki przy ul. Dworcowej i wzdłuż torów kolejowych po stronie przemysłowej miasta.
30. 24.06.2015, 07:03:29
Pytanie:
Czy w związku z rozwinięciem idei I etapu założone w ramach pracy konkursowej koszty inwestycji dotyczące II etapu (Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej) realizacji mogą się różnić od podanych w ramach pracy konkursowej I etapu?
  Odpowiedź: Tak jak najbardziej prace złożone w etapie II mogą się różnić od prac złożonych w etapie I (również w zakresie finansowo - rzeczowym).
29. 24.06.2015, 07:03:29
Pytanie:
Czy koszt inwestycji I etapu, maksymalnie 20 mln zł jest wartością netto czy brutto?
  Odpowiedź: Brutto.
28. 19.05.2015, 11:17:01
Pytanie:
Czy parking Park&Ride może służyć jako zapewnienie dodatkowego parkingu obsługującego Starostwo i imprezy na sali widowiskowo koncertowej czy jest to osobny parking (ze względu na pobieranie opłat za parkowanie w P&R)?
  Odpowiedź: Parkingi mają służyć wszystkim w pobliżu. Chodzi o to, aby były efektywnie wykorzystywane przez całą dobę i przez wszystkich użytkowników, z pobliskimi instytucjami włącznie.
27. 19.05.2015, 11:17:01
Pytanie:
Czy dopuszczalne jest przesadzenie lub usunięcie pojedynczych drzew na terenie inwestycji?
  Odpowiedź: Tak
26. 15.05.2015, 21:13:06
Pytanie:
Czy istniejące obiekty wieży ciśnień oraz budynek magazynowo - przeładunkowy tzw. rampa mogą zostać przeznaczone na inną funkcję niż kolejową a jeśli tak to czy funkcje w budynku tzw rampy należy odtworzyć w projektowanych obiektach?
  Odpowiedź: Wieżę ciśnień oraz budynek magazynowo - przeładunkowy można przeznaczyć na inne funkcje; obecne ich funkcje nie są konieczne do odtworzenia.
25. 15.05.2015, 21:13:06
Pytanie:
Część z istniejących budynków jest użytkowana, np. budynek techniczny (nazwa zaczerpnięta z załącznika nr B). Jeśli podejmie się decyzję o jego wyburzeniu czy w projektowanym obiekcie / obiektach należy odtworzyć jego program funkcjonalny?
  Odpowiedź: W takim przypadku należy odtworzyć funkcje budynku technicznego
24. 15.05.2015, 21:12:15
Pytanie:
W regulaminie jest mowa o agendzie biblioteki miejskiej jako części programu kulturalnego jednak w programie nie ma pomieszczeń oraz ich metrażu które miałyby wejść w jej skład. Proszę o podanie wytycznych dla obiektu.
  Odpowiedź: Cytat z programu: "Wskazane jest, by ten etap realizacji inwestycji zawierał część programu kulturalnego całości inwestycji, np. agendę biblioteki miejskiej. Określenie tej części pozostawia się Uczestnikom konkursu." Zatem ewentualna lokalizacja, skład i metraż według uznania Uczestników konkursu.
23. 15.05.2015, 21:12:15
Pytanie:
Czy należy przewidzieć przystanek komunikacji miejskiej w granicach terenu opracowania?
  Odpowiedź: Należy na terenie opracowania przewidzieć minimum 2 przystanki komunikacji miejskiej.
22. 14.05.2015, 11:35:21
Pytanie:
Czy można prosić o jednoznaczne określenie lokalizacji rampy wyładowczej (84x18m) oraz możliwości wykorzystania na inne funkcje (np. parkingi). Czy krawędź rampy pokrywa się z granicą działki 1/20 z 1/19 i pas 18m liczymy od tej linii, czy 18m jest liczone od krawędzi istniejącej rampy, wg. mapy zasadniczej?
  Odpowiedź: Rampa wyładowcza o wymiarach 84 x 18 m obejmuje działkę 1/20 oraz przyległy do niej fragment działki 1/19. Ponieważ szerokość działki 1/20 wynosi 11 m, zatem należy przyjąć, że powyższy fragment działki 1/19 objętej rampą wyładowczą ma szerokość 7 m. Na tym pasie działki nie należy lokalizować zabudowy, ale może on służyć jako parking. Należy też zapewnić dostęp kołowy z rampy do ulicy Pułaskiego.
21. 14.05.2015, 11:35:21
Pytanie:
W konkursie nie podano wymaganych wymiarów miejsc postojowych oraz zatok dla autobusów. Jakie powinny być wymiary ?? Czy przewiduje się korzystanie z przystanków przez autobusy przegubowe ??
  Odpowiedź: Wymiary miejsc postojowych oraz zatok dla autobusów - standardowe. Nie przewiduje się na dzisiaj autobusów przegubowych, ale życie się zmienia, więc możliwość ich użycia byłaby korzystna.
20. 12.05.2015, 11:51:57
Pytanie:
W konkursie, działka nr 1/8 (budynek mieszkalny) jest w granicach terenu objętego konkursem. W odp. na pyt 15 działka została wyłączona z etapu I. Czy włączenie w/w działki w zakres etapu I jest możliwe? Czy możliwe jest wyburzenie istniejącego na działce budynku mieszkalnego? Jeśli tak, czy konieczne jest zapewnienie zastępczego obiektu mieszkalnego
  Odpowiedź: Przejęcie przez Gminę działki 1/8 (wraz z budynkiem) ze względu na czas tej procedury i zamierzenia terminowe dot. realizacji pierwszego etapu inwestycji, powodują wyłączenie tej działki i budynku na niej stojącego - z pierwszego etapu inwestycji. Decyzja o ewentualnym wyburzeniu tego budynku leży w gestii uczestników konkursu. Zapewnienie zastępczego obiektu mieszkalnego nie leży w gestii uczestników konkursu i nie jest przewidywane na obszarze konkursu.
19. 12.05.2015, 11:51:57
Pytanie:
Załącznik A podaje:
Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym na działkach: 1/19, 63/1, 97/1, 97/2, 1/10, 559, 560
oraz
Goleniowski Dom Kultury na działkach jak wyżej oraz : dz. nr 1/6, 1/7, 1/21, 1/22, 1/8, 1/3, 1/24, 1/8, 1/9, 1/2.
Skoro działki po wschodniej stronie torów 1/24, 1/8, 1/9 i 1/2 są wskazana jako potencjale miejsce lokalizacji GDK, to jak ten zapis ma się do odpowiedzi na pytanie 15 i 14? Skoro po wschodniej stronie nie jest przewidziane inwestowanie, a działka 1/24 jest w dyspozycji wojska, dlaczego są one wymienione jako obszar objęty opracowaniem? Czy z czasem wojsko może "oddać" te tereny a wschodnia strona torów wejdzie w obszar opracowania?
  Odpowiedź: Zostały podane numery działek , które są choćby w części "potencjalnie możliwe" do udziału w inwestycji, jednakże nie są planowane kubatury GDK po wschodniej stronie torów. Działka 1/24 jest do dyspozycji wojska w wyjątkowych sytuacjach, natomiast służy na co dzień przeładunkom towarowym. Po wschodniej stronie torów jest planowana ścieżka rowerowa (wcześniej nie podana w informacjach, gdyż zamierzenia gminy nie były wyklarowane i uzgodnione z PKP); jest też brana pod uwagę możliwość lokalizacji parkingu (rowery, samochody ?) w sąsiedztwie przejścia przez tory (po wschodniej stronie - ze względu na to przejście właśnie) - do decyzji uczestników konkursu.
Tak więc mapka poglądowa wcześniej dołączona do odpowiedzi nr 14 jest aktualna; załączamy mapkę ze spodziewanym przebiegiem ścieżki rowerowej

Załączniki

18. 06.05.2015, 10:45:59
Pytanie:
Czy przewiduje się budowę parkingu wielopoziomowego lub podziemnego?
  Odpowiedź: Forma parkingu pozostaje do decyzji konkurujących.
17. 06.05.2015, 10:45:59
Pytanie:
Czy działka 1/19 musi pozostać niezabudowana, czy można ją zagospodarować (np.: parking)?
  Odpowiedź: Działka 1/19 może być zabudowana, natomiast musi pozostać niezabudowany, utwardzony pas - rampa wyładowcza wzdłuż działki 1/20 (bocznica kolejowa na cele wojskowości) - zgodnie z załącznikiem H; musi być też zapewniony dostęp kołowy do ulicy Pułaskiego o funkcjonalności zapewniającej dostawę i odbiór sprzętu z pociągu towarowego (wojskowego) poprzez rampę wyładowczą.
16. 30.04.2015, 09:45:39
Pytanie:
Podany obszar placu ładunkowego jest dwukrotnie większy niż powierzchnia działek 1/19 i 1/20 w sumie. Co w takim razie jest wytyczną do projektowania - rozmiar czy lokalizacja tego placu? Czy podłużne proporcje tego placu mogą ulec zmianie? Czy rampa jest częścią placu czy jest obok niego?
  Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 15
15. 30.04.2015, 09:45:39
Pytanie:
Załącznik H podaje wymiary rampy załadowczej (84x18) i wymiary placu ładunkowego (290x28) - w jakich jednostkach miary podano te wymiary?
  Odpowiedź: Wymiary podano w metrach, przy czym wymiar 84 x 18 dotyczy działki 1/20 i pasa działki 1/19 przylegającego do działki 1/20 (należy też zapewnić połączenie z ulicą Pułaskiego), natomiast wymiar 290 x 28 dotyczy działki 1/24.
14. 30.04.2015, 09:41:55
Pytanie:
Proszę o uszczegółowienie informacji odnośnie działek objętych zakresem konkursu.
W wytycznych do konkursu - załącznik A - PROGRAM IDEOWO – FUNKCJONALNY, działki wymienione jako objęte zakresem opracowania nie pokrywają się z wymienionymi w odpowiedzi na pytanie nr 7 (np. brak działki 1/24). Ponadto na podkładzie przez Państwa dostarczonym brak jest numeru działki przed budynkiem dworca na której są tory. Czy ta działka również objęta jest konkursem?
Jeżeli to możliwe proszę o przygotowanie i udostępnienie prostej mapki z zaznaczonym zakresem i oznaczonymi działkami na których możemy projektować. Unikniemy w ten sposób wszelkich niejasności :)
  Odpowiedź: Działka 1/24 jest terenem przeładunków towarowych; jego też dotyczy zapis w wytycznych wojskowych (załącznik H) teren placu ładowczego 290 x 28 (m); na działce tej przewiduje się - z zakresu zadania konkursowego - tylko połączenie przez tory (z wejściem na peron 2) – na załączonej mapce zaznaczone kolorem żółtym. Działka przed budynkiem dworca, na której są tory, wchodzi w zakres konkursu w zakresie przejścia przez tory i wyjścia na peron 2. Jest to część działki nr 197, obręb 9 Miasta Goleniów (swoim zakresem obejmująca tory kolejowe od działki 1/10 do działki 1/12 - tk).
Na wschód od torów nie jest przewidywane inwestowanie związane z zadaniem konkursowym (za wyjątkiem w/wym przejścia).
w załączeniu poglądowa mapa: linia czerwona ciągła: działki objęte konkursem (lecz nie cały teren tych działek do zainwestowania w wyniku zadania konkursowego, gdyż są w użytkowaniu kolei i - potencjalnie - wojska)
linia czerwona przerywana: ukazuje pas torów i bocznic kolejowych
kolor żółty: 1 etap realizacji inwestycji: węzeł przesiadkowy; zaznaczono też fragment typowany jako miejsce przejścia przez tory kolejowe oraz połączenia z peronem 2.

Załączniki

8. 04.04.2015, 21:26:10
Pytanie:
Czy załączniki 5a i 5b do wniosku o dopuszczenie do konkursu są zamienne- jeśli dołączę kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem kwalifikacji zawodowych oraz wyciąg świadczący o członkostwie w IARP to nie muszę załączać załącznika 5b?
  Odpowiedź: Załączniki 5a i 5b są zamienne. Do oświadczenia (załącznik nr 5a) należy dołączyć kopie dokumentów: tzw. uprawnienia oraz aktualny wyciąg świadczący o przynależności do IARP przynajmniej dla jednego członka zespołu uczestnika konkursu.
7. 04.04.2015, 21:26:10
Pytanie:
W programie wskazane zostały nr działek przeznaczonych pod inwestycję, nr 1/6 i 1/10 powtarzają się na dwóch różnych działkach. Czy wszystkie te działki należy traktować jako zakres opracowania a jeśli nie to które?
  Odpowiedź:

Konkurs obejmuje działki:

 • dz. nr 1/10, obręb geodezyjny 10 Miasta Goleniów, własność: PKP (linia kolejowa, budynek --> działka w trakcie podziałów geodezyjnych wykonywanych przez PKP następnie planowane jest przejęcie części działki przez GG),
 • dz. nr 1/4, obręb geodezyjny 10 Miasta Goleniów, własność PKP (wieża ciśnień),
 • dz. nr 1/6, obręb geodezyjny 10 Miasto Goleniów, własność GG, (działka 1/6 położona na wschód od torów kolejowych nie wchodzi w zakres opracowania konkursowego)
 • dz. nr 1/7, obręb geodezyjny 10 Miasto Goleniów, własność GG,
 • dz. nr 1/5, obręb geodezyjny 10 Miasto Goleniów, własność PKP (trafo),
 • dz. nr 1/21, obręb geodezyjny 9 Miasta Goleniów, własność PKP (chodnik przed budynkiem technicznym),
 • dz. nr 1/22, obręb geodezyjny 9 Miasta Goleniów, własność PKP (budynek techniczny),
 • dz. nr 1/8, obręb geodezyjny 9 Miasta Goleniów, własność PKP (budynek mieszkalny),
 • dz. nr 1/10, obręb geodezyjny 9 Miasta Goleniów, własność PKP (budynek dworca),
 • dz. nr 97/1, obręb 8 Miasta Goleniów, własność GG
 • dz. nr 559, obręb 8 Miasta Goleniów, własność GG,
 • dz. nr 560, obręb geodezyjny 8 Miasta Goleniów, własność GG,
 • dz. nr 1/20, obręb geodezyjny 9 Miasta Goleniów, własność PKP (rampa wyładowcza - potrzeby wojskowe),
 • dz. nr 1/19, obręb 9 Miasta Goleniów, własność GG (rampa - w tej chwili parking i przystanki dla przewoźników prywatnych),
 • dz. nr 63/1, obręb 9 miasta Goleniów, własność GG (droga dojazdowa)
 • dz. nr 97/2, obręb geodezyjny 8 Miasta Goleniów, własność GG (plac przed dworcem),
 • dz. nr 1/3, obręb geodezyjny 10 Miasta Goleniów, własność PKP (skarpa).
6. 04.04.2015, 21:23:28
Pytanie:
Czy jest wyznaczony termin zadawania pytań dotyczących treści merytorycznych konkursu?
  Odpowiedź: Nie ma ustalonego terminu zadawania pytań merytorycznych. Wprowadza się termin zadawania pytań: 18.05.2015 r., koniec odpowiedzi 22.05.2015 r. Odpowiedzi udzielane będą na bieżąco. Termin odpowiedzi na pytania po pierwszym etapie ustalony będzie po zakończeniu kwalifikacji do drugiego etapu.
5. 04.04.2015, 21:23:28
Pytanie:
Witam, Czy mogli by Państwo udostępnić na stronie z materiałami konkursowymi wersję edytowalną załączników 1-8?
  Odpowiedź: Załączniki 1-8 zamieszczone na stronie konkursu należy wydrukować i wypełnić odręcznie.
4. 31.03.2015, 20:36:41
Pytanie:
Witam, Mam jeszcze jedno pytanie - czy podając dwa fizycznie zrealizowane projekty o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000m2 każdy (załącznik nr 3) można podać dowolne obiekt, np. galerie handlowe czy obiekty SPA? Czy muszą to być jakieś konkretne projekty?
  Odpowiedź: Zgodnie z pkt.25 Regulaminu Uczestnik konkursu w załączniku nr 3 powinien złożyć oświadczenie o posiadaniu w dorobku zawodowym przynajmniej dwóch projektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m2 każdy. Nie precyzuje się tu żadnej funkcji tych obiektów.
3. 31.03.2015, 20:36:41
Pytanie:
Dzień dobry, Czy jeżeli do udziału w konkursie zgłasza się biuro architektoniczne, gdzie oprócz właściciela pracują inni pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło, to składamy wniosek jako Uczestnik występujący samodzielnie czy Uczestnicy występujący wspólnie. I jeśli chodzi o pełnomocnictwo- właściciel składając wniosek do udziału w konkursie nie musi nikogo upoważniać do występowania i zaciągania zobowiązań? Ale czy inni pracownicy muszą upoważnić właściciela do reprezentowania ich jako wspólnych uczestników?
  Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 25 regulaminu określającym zasady uczestnictwa w konkursie od jego uczestników zależy przyjęcie decyzji w jakiej formie zamierzają wystąpić. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty występujące wspólnie. Zespół mający zamiar startu w konkursie po wybraniu formy uczestnictwa powinien upoważnić osobę ze swojego grona do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika konkursu.
2. 31.03.2015, 20:36:07
Pytanie:
Dzień dobry, w Państwa konkursie chciałoby wziąć udział zagraniczne biuro projektowe, ustanawiając w tym celu jako pełnomocnika polskie biuro które reprezentuję. Formularz pełnomocnictwa przewiduje jako pełnomocnika jedynie osobę fizyczną. Czy jest zatem możliwość ustanowienia jako pełnomocnika również firmy?
  Odpowiedź: Zgodnie z warunkami konkursu pkt.28 zagraniczny Uczestnik konkursu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie uczestnika do udziału w konkursie ( zał. nr 1 ) składa pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika (zał. nr 2). Według tego załącznika pełnomocnikiem – osobą upoważnioną do zaciągnięcia zobowiązania konkursowego może być osoba fizyczna, której dane personalne należy tu podać.
1. 31.03.2015, 20:36:07
Pytanie:
Czy aby spełnić wymóg posiadania w dorobku wykonania projektu o powierzchni min. 2000m2 należy być autorem projektu ( wg danych w pozwoleniu), czy wymóg ten uznaje się za spełniony w przypadku bycia współautorem, który pracował nad projektem ( np. w biurze projektowym)?
  Odpowiedź: Można być współautorem, jeśli posiada się uprawnienia budowlane w specjalności architektura; istotny jest fakt bycia współautorem w metryce projektu.
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2015. Code & design: Krzysztof Suszka