KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM

Terminy konkursu
14/12 2016
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
04/01 2017
Zadawanie pytań
13/01 2017
Odpowiedzi na pytania
06/03 2017
Skladania prac konkursowych
17/03 2017
Rozstrzygniecia konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych (Rozdział XIII Regulaminu) do wybranej przez Sąd konkursowy pracy - na zasadach określonych w Regulaminie.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, spełniającego wymagania Regulaminu konkursu, umożliwiającego realizację ww. zadania w oparciu o udzielenie autorowi projektu konkursowego nagrodzonego I NAGRODĄ (zwanemu dalej Projektantem) - zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie określonym w konkursie.
 
Nagrodami w konkursie są:

1. nagrody pieniężne: ­
I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), ­
II NAGRODA – 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), ­
III NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

2. zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA).

 

Skład Sądu Konkursowego:

1. Do realizacji zadań związanych z niniejszym konkursem, określonych w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy PZP został powołany Sąd konkursowy, będący zespołem pomocniczym Zamawiającego w składzie:
Przewodniczący Sądu konkursowego:
- Dariusz Herman – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Koszalin
 
Zastępca Przewodniczącego Sądu konkursowego - członek Sądu konkursowego
- Jarosław Bondar – Architekt Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin.
 
Sędzia Referent:
- Barbara Ostachiewicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin
 
Członkowie Sądu konkursowego:
- Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin
- Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta, Urząd Miasta Szczecin
- Jacek Lenart – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin.
 
Eksperci:
Małgorzata Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Szczecin
 
2. W przypadku odwołania członka Sądu konkursowego z przyczyn, o których mowa w art. 17 Ustawy PZP lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji sędziego, w miejsce odwołanego zostanie powołany zastępca członka Sądu, który będzie sprawować funkcje sędziego konkursowego do końca przewodu konkursowego.