Konkurs na opracowanie koncepcji stadionu piłkarskiego przy ul.Cichej 6 w Chorzowie

Terminy konkursu
21/08 2013
Skladania prac konkursowych
26/07 2013
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
26/07 2013
Zaproszenie do udziału
Lokalizacja
ul. Cicha 6
Chorzów
Poland

Konkurs na opracowanie koncepcji stadionu piłkarskiego w Chorzowie

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu przeznaczonej
do realizacji koncepcji architektonicznej stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych (Rozdział 15) do wybranej
przez Sąd Konkursowy pracy. Granice opracowania konkursowego przedstawiono na Załączniku nr 15.

Celem konkursu jest pozyskanie jednorodnej, spójnej w wyrazie architektonicznym, atrakcyjnej
i funkcjonalnej propozycji formy stadionu piłkarskiego wraz z zabudową i zagospodarowaniem terenu,
przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań.

Zadaniem konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem architektonicznym, funkcjonalnym,
estetycznym i eksploatacyjnym wielowariantowych rozwiązań projektowych stadionu piłkarskiego wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz wskazanie autora zwycięskiej koncepcji bądź zespołu autorskiego,
posiadającego organizacyjno - prawne możliwości wykonania prac projektowych, który zostanie
zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie
zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej,
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego obiektu (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.), a także pełnienie nadzoru
autorskiego, zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy, opisanych w Załączniku nr 19.

Maksymalny planowany łączny kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie projektu
wykonawczego inwestycji wykonanego na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć
96 000 000,00 PLN brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych) dla 12 000 krzesełek.

Podany w ust. 10 maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji:
1) nie obejmuje kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursu,
2) obejmuje koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego.

Maksymalny koszt dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji nie może przekroczyć 3 000 000,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych).

Do dnia 14.08.2013r. do godz. 15.00 termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
Do dnia 21.08.2013r. zawiadomienie wnioskodawców o dopuszczeniu do udziału w  konkursie
Do dnia 23.10.2013r. do godz. 15.00 termin składania prac konkursowych