Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-achitektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej

Terminy konkursu
14/12 2015
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
29/01 2016

I etap

08/04 2016

II etap

Lokalizacja
ul. Zwycięstwa
75-005 Koszalin
Poland

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ACHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA KOSZALINA ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA ULIC:ZWYCIĘSTWA, 1 MAJA, MŁYŃSKIEJ
Numer ogłoszenia: 174683 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3488600, faks 094 3488625.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ACHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA KOSZALINA ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA ULIC:ZWYCIĘSTWA, 1 MAJA, MŁYŃSKIEJ.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym zagospodarowaniem ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2, 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: III.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bądź podmioty występujące wspólnie /zwane wówczas Uczestnikami konkursu/, wspólnie biorącymi udział w konkursie. III.2. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający łącznie następujące warunki: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wykażą, że: - dysponują w zespole projektowym przynajmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne i uprawnienia projektowe oraz należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. - wykonali w ciągu 3 ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jeden projekt budynku usługowego lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przynajmniej 1000 m² (projekt który uzyskał pozwolenie na budowę).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Racjonalność rozwiązań - 15
 • 2. Funkcjonalność całości założenia, jak i jego części - 15
 • 3. Integralność kompozycji - 10
 • 4. Sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych - 10
 • 5. Możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb - 10
 • 6. Wpisanie w strukturę miasta - 10
 • 7. Koszty realizacji inwestycji - 10
 • 8. Możliwość wyodrębnienia niezależnych zadań inwestycyjnych - 10
 • 9. Możliwość kontynuacji inwestycji w dalszych etapach bez istotnej ingerencji w część zrealizowaną w I etapie inwestycji - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 14.12.2015, godzina 15:00.
 • Miejsce: SARP Oddział Koszalin, 75- 400 Koszalin, ul. Piastowska 21.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: I ETAP: 29.01.2016 r. - Godzina: 10:00-18:00; II ETAP: 08.04.2016 r. - Godzina 10:00 - 18:00.
 • Miejsce: ETAP I i II: SARP Oddział Koszalin, 75- 400 Koszalin, ul. Piastowska 21.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: - 1 nagroda: 50.000,00 zł brutto, oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki o prace projektowe obejmujące obszar opracowany w ramach II etapu konkursu; - 2 nagroda: 20 000,00 zł brutto; - 3 nagroda: 10 000,00 zł brutto; - zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych uczestnikom II etapu: w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdą pracę.

 

Pełen regulamin na stronach - www.architektsarp.pl/koszalin/index.php