KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Terminy konkursu
30/11 2017
Rozstrzygniecia konkursu
30/11 2017

Wystawa prac konkursowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego, na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów w Szczecinie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/07/2017

Czas lokalny: 15:00

IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

1) I Nagroda – 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto)

2) II Nagroda – 20 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto)

3) trzy wyróżnienia po 5 000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto).

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

1) arch. Paweł Detko – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Przewodniczący

2) arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta, UM Szczecin - Z-ca Przewodniczącego

3) arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzi Referent

4) arch. Elżbieta Głowacka – Z-ca Dyr. Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, UM Szczecin

5) arch. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta

6) arch. Marek Orłowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich

nagroda I
Autorzy projektu
Jacek Szewczyk
Firmy
Archaid

I NAGRODĘ [35 tys. zł]

przyznano pracy o numerze kodowym 5, za:

1. Propozycję urządzenia ulicy - z jednolitym pasem zieleni [o szer. 7m], pozwalającym na wygodne i efektywne skośne parkowanie, naprzemiennie dostępne z dwóch jezdni [o szerokości po 4,5m] - silnie akcentujące kierunek i nadające Alei Wojska Polskiego silną tożsamość na całym przebiegu.

2. Zróżnicowanie propozycji projektowych z ich dostosowaniem do bezpośredniego kontekstu otoczenia.

3. Rozwiązania sprzyjające komfortowi i bezpieczeństwu pieszych, z przejściami optymalnie dostosowanymi do najważniejszych relacji poprzecznych i dojść przy skrzyżowaniach, w tym na wyspę środkową Placu Zgody oraz dla korzystających z miejsc postojowych w pasie środkowym.

4. Prostotę i elegancje oszczędnie i celowo użytych środków kompozycyjnych, uporządkowanych w relacji do cech poszczególnych odcinków Alei tj. drzew, (żywopłotów, estetycznie i funkcjonalnie zaprojektowanych mebli miejskich.

5. Związek kompozycji Alei z cechami miejsca i historycznaąwartością Alei i jej otoczenia.

6. Sposób zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym dawnej "Ściany Płaczu", propozycją zadaszenia - loggi miejskiej – w miejscu utraconego narożnika Placu Zgody.

7. Właściwe rozwiązanie wjazdu w Aleję Wojska Polskiego z Placu Zwycięstwa, z bezpiecznym przedłużeniem chodnika ulicy Krzywoustego;

8. Ekonomikę wykorzystania powierzchni ulicy, właściwy dobór promienia wyspy środkowej na Placu Zgody oraz przemodelowanie ronda na skrzyżowaniu z ulica Jagiellońską.

9. Proste i estetyczne ukształtowanie przestrzeni na zapleczu bloków mieszkalnych SM ŚRÓDMIEŚCIE;

10. Estetyczne i harmonijne propozycje kolorystyki fasad budynków.

 

Zalecenia pokonkursowe do pracy nagrodzonej I NAGRODA

(oznaczonej nr 5)

Sąd konkursowy zaleca, by na dalszych etapach opracowania projektu zostały uwzględnione następujące zalecenia:

1. Projektant w porozumieniu z Zamawiającym dokona ostatecznych ustaleń związanych z wyposażeniem przestrzeni publicznych w obszarze Placu Zgody oraz rodzajem zastosowanej nawierzchni w obszarze centralnej "wyspy" placu.

2. Projektant w porozumieniu z Zamawiającym dokona ostatecznych ustaleń dotyczących sposobu rozwiązania zadaszenia wraz z wyposażeniem związanym z zadaszeniem wspomagającym zamierzone użytkowanie przestrzeni publicznej.

3. Z uwagi na uwarunkowania eksploatacyjne należy zupełnie zrezygnować lub znacząco ograniczyć użycie drewna naturalnego w projektowanych elementach małej architektury i „mebla miejskiego”.

4. Projektant w porozumieniu z Zamawiającym podejmie decyzję o ostatecznej lokalizacji miejsc dla postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz nawierzchni dla osób niewidomych i niedowidzących.

5. Projektant w porozumieniu z Zamawiającym ustali ostateczne umiejscowienie przystanków autobusowych, miejsca lokalizacji podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, miejscaczasowego zatrzymania dla potrzeb dostaw oraz ewentualną lokalizację punktów ładowania samochodów elektrycznych.

6. Rekomenduje się staranną inwentaryzacje historycznych elementów nawierzchni, w tym ukrytych pod asfaltem (takich jak bruki, płyty granitowe, włazy, pokrywy studzienek, hydranty, wpusty, znaki geodezyjne itp.) i ewentualne ich wykorzystanie w nowym zagospodarowaniu ulicy.

nagroda II
Autorzy projektu
Firmy

II NAGRODE [20 tys. zł]

przyznano pracy o numerze kodowym 4, za:

1. Propozycję urzadzenia Al. Wojska Polskiego jako ulicy o jednoznacznie uspokojonym ruchu, oferującej równoprawne bezpieczenstwo wszystkim grupom użytkowników - pieszym, rowerzystom, kierowcom;

2. Umiejętną dyspozycję wnętrza ulicy, o charakterystycznym, uporządkowanym przekroju, nadajacym Alei tożsamość miejsca, jednolicie wyróżnionego na całym przebiegu w Zachodnim Sródmieściu Szczecina

3. Budowanie tożsamosci śródmiejskiego odcinka ulicy WP przede wszystkim zielenią w tradycyjnych wielkomiejskich formach zielenców i szpalerów drzew, rekompensujacych mieszkancom niedostatek zieleni w podwórkach i przy dużym udziale zieleni - użycie zieleni na gruncie rodzimym;

4. Powierzchnie trawników i skwerów dostatecznie duże i zwarte dla utrzymania wegetacji;

5. Dostosowanie urzadzenia ulicy do funkcji w parterach domów, możliwości wymiennej lokalizacji programu publicznego w pasach parkingów lub ławek i drzew wzdłuż zewnetrznych krawędzi jezdni;

6. Poszukiwanie środków wzbogacenia programu publicznego w węzłowych miejscach, w tym przy Placu Zgody, z zadaszeniem jego centrum, użyciem drewnianych podestów, ławek w pasach przy ulicach;

7. Wyznaczenie dużej ilośći miejsc postojowych, mogących przyciągnać mieszkanców do usług w Zachodnim Śródmiesciu, a mających też udział w spowolnieniu ruchu i eliminacji ruchu tranzytowego;

8. Znakomite propozycje rewaloryzacji elewacji, eksponujące bogactwo fasad budynków zabytkowych ale także odsłaniających charakterystyczny styl modernistycznych bloków z okresu PRL;

9. Dojrzały warsztat projektowy, adekwatnie dobrany do wymagań konkursu, umięjetnie eksponujący wartości koncepcji.

 

Uwagi i zastrzeżenia

* Niedostatecznie rozgraniczona strefa dla ruchu kołowego na ulicy o dużym znaczeniu w mieście może skutkować "dzikim" parkowaniem;

* Dyskusyjnym efektem realizacji tej pracy byłoby maksymalne wyłączenie Al. Wojska Polskiego z układu drogowego sródmiescia;

* Strefa ruchu pieszego jest w szczegółach nieczytelnie zorganizowana, między innymi w rejonie Placu Zgody są oderwane od kierunków przejść skosy przy przejsciach przez pas środkowy, różnie opracowane wejścia na centralną wyspe, co może obniżac bezpieczeństwo ruchu przez nieoczekiwane dla kierowców zachowania pieszych;

* Na Placu Zgody jezdnie okólna poprowadzono przy zewnetrznym kraweżniku, nadmiernie ograniczając chodniki przed usługami i wejściami do domów po jego zachodniej stronie;

* Koncepcja oświetlenia ulicznego jako zestawów kolistych lamp, rozpiętych nad ulica budzi zastrzeżenia techniczne na ulicy pełniacej wobec najwyższych tu budynków funkcje drogi pożarowej.