Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku

Terminy konkursu
25/07 2013

Ogłoszenie konkursu

16/08 2013

Składanie wnioskow o dopuszczenie do udziału w konkursie

15/11 2013

Składanie prac konkursowych

Lokalizacja
Płock
Poland
Załączniki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Opracowanie Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku.
Numer ogłoszenia: 294158 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 3671598, faks 024 3671598, 3671615.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Opracowanie Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1) Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także w/w podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu, które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu. 2) Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna, będąca absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna, b) zespół autorski, w którym co najmniej jedna osoba fizyczna spełnia warunek, o którym mowa w lit. a, c) podmiot posługujący się osobą fizyczną, o której mowa w lit. a..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. walory rozwiązań koncepcji zagospodarowania terenu - 65
 • 2. walory kompozycji urbanistycznej i architektonicznej - 30
 • 3. koszty realizacji inwestycji wg koncepcji - 5

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 16.08.2013, godzina 15:30.
 • Miejsce: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, plac Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 16.08.2013, godzina 15:30.
 • Miejsce: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, plac Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 1) Termin składania prac konkursowych Zamawiający określa do dnia 15 listopada 2013 roku do godz. 15.30.
 • Miejsce: Urząd Miasta Płocka Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury 09-400 Płock, plac Stary Rynek 1, pok. 315.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: 1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród pieniężnych I, II i III lub wyróżnień o łącznej wartości 120.000,00 zł z podziałem na: nagroda I 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) nagroda II 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) nagroda III 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu, zgodnie z przepisami prawa. 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszej nagrody, zgodnie z Regulaminem konkursu. Sąd konkursowy może w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody zmienić liczbę, rodzaj i wysokość nagród i rozdysponować ich wartość, nie przekraczając ich łącznej sumy 120.000,00 zł. 4. Nagrody pieniężne lub wyróżnienia zostaną wypłacone przez Zamawiającego w formie przelewu na konto bankowe, wskazane przez Uczestnika konkursu w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.