Konkurs – Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie

Terminy konkursu
27/04 2021
I nagroda
Firmy
Studio A4 Spółka Projektowa z o.o., Szczecin

I nagroda – Studio A4 Spółka Projektowa z o.o., Szczecin
Opinia sądu konkursowego:
Pierwszą nagrodę przyznaje się za synergię działań w kształtowaniu przestrzeni eksponujących i odtwarzających wartości kulturowe i tożsamość dziedzictwa urbanistycznego Starego Dąbia oraz wysoką jakość zagospodarowania przestrzeni i programu funkcjonalnego, zgodnego ze współczesnymi oczekiwaniami społecznymi. W pracy w optymalny sposób wykazano potencjał rewitalizacji starego miasta poprzez działania urbanistyczne i architektoniczne tworzące atrakcyjną ofertę inwestycyjną i uwzględniająca ekonomiczne aspekty rozwoju obszaru. Przedstawione rozwiązania zarówno w skali całościowego układu przestrzennego jak i wytycznych dla szczegółowych rozwiązań architektury i przestrzeni publicznych, cechuje szczególna dbałość o utrwalenie wartości kulturowych i genius locci Starego Dąbia uwzględniając równocześnie uwarunkowania wynikające z ochrony społecznych wartości zabudowy istniejącej. Przykładem takich rozwiązań jest zarówno propozycja utworzenia nowego wnętrza urbanistycznego przestrzeni publicznej w kwartale ulic Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak, Mierniczej i Dziennikarskiej przy równoczesnym odtworzeniu historycznych pierzei tych ulic, propozycja dotycząca oznaczeniu w przestrzeni staromiejskiej historycznego przebiegu murów obronnych jak i koncepcja zagospodarowania kwartałów zabudowy w rejonie ulic Oficerskiej, MIerniczej, Cichej, Lekarskiej i Anieli Krzywoń. Proponowana forma nowej zabudowy na tych terenach jest oryginalną i nowatorska próbą redefiniowania historycznego układu oficynowego wnętrz miejskich kwartałów tworzącą unikalny nastrój współczesnej architektury mieszkaniowej w strefach zabytkowych.
Podkreślenia wymaga, że zaproponowane rozwiązanie zabudowy oficynowej wewnątrz kwartału wychodzi na przeciw idei ścisłego współdziałania wszystkich gestorów terenów na  rzecz jak najwyższej jakości rozwiązań funkcjonalnych i jakości rewitalizowanych przestrzeni kwartałów.

Zalecenia pokonkursowe
Wysoko oceniając zaproponowaną zasadę kształtowania oficyn zaleca się zrewidowanie zaproponowanego rozwiązania pod kątem możliwości usamodzielnienia obiektów stanowiących własności różnych inwestorów oraz zwiększania prywatności poszczególnych mieszkań. Zaproponowana duża intensywność zabudowy oficynowej, przekraczająca planowaną przez
Zamawiającego pozostawia pewne pole swobody do wprowadzania zalecanych korekt.
Przedmiotem szczególnego namysłu powinna być także możliwość niezależnej lub etapowej realizacji poszczególnych zadań właścicielskich przy utrzymaniu zilustrowanego efektu i nastroju wnętrza kwartału

 

II nagroda

II nagroda – DOMINO grupa architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin

Opinia sądu konkursowego:
Nagrodę przyznano za spójną, racjonalną i dojrzałą estetycznie wizję zabudowy w obszarach nr 2 i 3. Propozycje rewitalizacji i przekształceń pierzei wokół obu kwartałów wykazują interesują różnorodność i dbałość o detal. Koncepcja zabudowy wnętrza kwartału ner 2, choć ekonomicznie racjonalna nie jest spójna z historią i charakterem obrzeżnej, z której wynika zdaniem Sądu potrzeba większego rozdrobnienia.
W zakresie koncepcji urbanistycznej obszaru nr 1 doceniono propozycję odtworzenia kwartałowej zabudowy w centrum obszaru. Wątpliwości budzi forma zabudowy na boisku szkoły, a także zbyt automatyczne  powielenie typu zabudowy ulicy Dziennikarskiej dalej wzdłuż ulicy Ustki i ciągnące się aż za oś ulic Anieli Krzywoń i Mianowskiego, która powinna być zamknięta obiektem o indywidualnym charakterze.

 

III nagroda
Firmy
BRIC ARCHITEKCI sp. z o.o., Warszawa

III nagroda – BRIC ARCHITEKCI sp. z o.o., Warszawa
Opinia sądu konkursowego:
Nagrodę przyznani za klarowną wizję kształtowania staromiejskiego układu urbanistycznego nawiązującą do tożsamości kulturowej Dąbia. Wątpliwości budzi wprowadzenie nowych przestrzeni publicznych nie będących elementami historycznego układu miasta, w szczególności nowego „Placu przy Szkole” oraz gabaryt i forma obiektu proponowanego u zbiegu ulic Mierniczej i Anieli Krzywoń w miejscu obecnego boiska.
Propozycja kształtowania zabudowy obrzeżnej kwartałów przekonuje wyważonymi proporcjami i sposobem wkomponowania w pierzeje, w sposób harmonizujący z istniejącą zabudową. Jako pozytywna została zauważona próba wprowadzenia zabudowy do wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Mierniczą i Lekarską. Wątpliwości budzi jednak forma oraz relacje proponowanej zabudowy w stosunku do obrzeżnej zabudowy kwartału.

Wyróżnienie
Firmy
Pracownia Projektowa „ATRIUM” sp. z o.o., Szczecin

Opinia sądu konkursowego:

Wyróżnienie przyznano za podporządkowanie koncepcji projektowej idei nawiązania do powojennych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych Starego Dąbia włączając w to kwestie dotyczące zmian klimatycznych, demograficznych oraz zmieniających się potrzeb współczesnego społeczeństwa. Szeroki zakres zagadnień rewitalizacyjnych, a także staranne opracowanie obszaru rzeki Płoni, stanowią ważny materiał do dalszych analiz i dyskusji związanych z przekształceniami i rewitalizacją tego obszaru.

Wyróżnienie
Firmy
HABITAT Architekci sp. z o.o., Poznań

wyróżnienie – HABITAT Architekci sp. z o.o., Poznań
Opinia sądu konkursowego:
Prawidłowe uczytelnienie geometrii układu urbanistycznego Starego Miasta Dąbie i zamknięcie perspektywy wyznaczonej przez ul. Anieli Krzywoń.