Konkurs na stadion miejski w Szczecinie

Terminy konkursu
10/06 2013
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
08/07 2013

Zawiadomienie Uczestnika konkursu o dopuszczeniu, bądź nie do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych

17/07 2013

Składanie pytań przez Uczestników dotyczących Regulaminu konkursowego

24/07 2013
Odpowiedzi na pytania
08/10 2013
Skladania prac konkursowych
23/10 2013
Rozstrzygniecia konkursu
Lokalizacja
Mieczysława Karłowicza 28
71-102 Szczecin
Poland

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Punkt kontaktowy: Biuro Strategii, Urząd Miasta Szczecin
Osoba do kontaktów: Anna Bednarz
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914245054
E-mail: abednarz@um.szczecin.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: www.szczecin.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.szczecin.pl/konkursy

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

II.1.2)Krótki opis:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu przeznaczonej do realizacji koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy.

II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikami konkursu, które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
3) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
a) wykonania co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obiektu o charakterze widowiskowym lub sportowym o kubaturze minimum 8000m3 oraz zadaszenia o rozpiętości co najmniej 18m, lub
b) wykonania co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej stadionu z pełnym zadaszeniem trybun.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadania w składzie zespołu:
a) architekta z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
b) konstruktora z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
5) w przypadku Uczestników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Uczestników, albo wszyscy Uczestnicy wspólnie,
6) braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.,
7) w przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - posiadania równorzędnego, opisanego w pkt 4 wykształcenia, wiedzy i doświadczenia.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
1) wchodzą w skład Sądu Konkursowego,
2) wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nie dotyczy czynności przygotowawczych wykonywanych przed wszczęciem postępowania),
3) są pracownikami Zamawiającego lub działają w konkursie, jako jego przedstawiciele oraz wszystkie inne osoby, które zgodnie z zapisami art. 17 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj konkursu

Otwarty

IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów merytorycznych (łącznie 100 pkt):
1) funkcjonalność i efektywność wykorzystania terenu – 25 pkt,
2) rozwiązania przestrzenne - spójność kompozycji – 25 pkt,
3) walory architektoniczne – 40 pkt,
w tym: funkcja – 15 pkt, oryginalność – 15 pkt, estetyka – 10 pkt,
4) ekonomika rozwiązań realizacyjnych i związanych z tym kosztów realizacji inwestycji – 10 pkt.

IV.4)Informacje administracyjne

IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.6.2013 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Data: 10.6.2013 - 15:00

IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.5)Nagrody i sąd konkursowy

IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):

Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Nagrodami w konkursie są:
1) nagrody pieniężne:
a) I nagroda – 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) II nagroda – 30 000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
c) III nagroda – 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
d) jedno wyróżnienie w wysokości 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
2) zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I nagroda)

IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników

nie dotyczy

IV.5.3)Zamówienia po konkursie

Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: nie

IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego

1. Zbigniew Maćków
2. Ewa Nosek
3. Jarosław Bondar
4. Maciej Gardiasz
5. Jacek Kwieciński
6. Piotr Dykiert
7. Waldemar Gill

nagroda I
Autorzy projektu
arch. Janusz Pachowski
arch. Ewa Pachowska
arch. Andrzej Pachowski
arch. Paweł Pachowski
arch. Joanna Pachowska
dr inż. Piotr Pachowski
konstrukcja
Firmy
Pracownia Projektowa Janusz Pachowski - PPiP
nagroda II
Autorzy projektu
Piotr Renke
Firmy
BAUREN Renke Piotr
nagroda III
Autorzy projektu
dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
kierownik Projektu
arch. Barbara Paszkowska
pełnomocnik Zespołu Projektowego
arch. Anna Paszkowska-Thurow
projektant architektury, wizualizacje
arch. Krzysztof Paszkowski-Thurow
projektant architektury, wizualizacje
Wiesława Szczepańska
kosztorysant
inż. Paweł Gębka
kierownik Zespołu Konstrukcyjnego
inż. Edward Wanowski
projektant konstrukcji
inż. Zdzisław Piątek
projektant konstrukcji
inż. Andrzej Gesing
projektant konstrukcji
inż. Piotr Kosiniak
projektant konstrukcji
Firmy
URBICON Sp. z o.o.
PG-Projekt Biuro Projektów Paweł Gębka
wyróżnienie
Autorzy projektu
Martin Ostermann
Główny projektant
Piotr Fabirkiewicz
Teamleader
Tomonori Ogata
So-Yeong Park
Marek Hinke
Firmy
magma architecture GmbH
Happold Ingenieurbüro GmbH