Konkurs architektoniczny, realizacyjny, na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką

Terminy konkursu
14/09 2018
Skladania prac konkursowych

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego oraz ulicy Tkackiej w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązań, podporządkowana idei zaprojektowania przestrzeni - 40

2. Wielofunkcyjność rozwiązań - 20

3. Walory estetyczne w tym w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej architektury oraz innych elementów m.in. układu zieleni - 10

4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych - 10

5. Ekonomika rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania - 10

6. Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 

Data: 14/09/2018, godzina: 15:00

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 
1) I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto),
2) II NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto),
3) II NAGRODA – 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto),
4) trzy wyróżnienia po 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)

Strona konkursu wraz z załącznikami - http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50547.asp?soid=08E661F75A684B179FAB473...