KONKURS SARP nr 966 urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

Terminy konkursu
29/08 2016
Skladania prac konkursowych

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

ogłasza Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, ideowy, studialny na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: konkurs.kolobrzeg@sarp.org.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu
z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową obejmujących obszar
od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.

Termin składania prac konkursowych:

Składanie prac konkursowych - do dnia 29.08.2016 r. do 15:30.

 • Kod CPV – 71.00.00.00-8

Nagroda:

W niniejszym konkursie przyznane zostaną: I nagroda pieniężna w wysokości 35.000 zł,
II nagroda pieniężna w wysokości 25.000 zł, III nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł, 3 wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 15.000 zł.

Kryteria oceny prac konkursowych :

Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd konkursowy wg poniższych kryteriów:

 • jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości z zagospodarowania terenów konkursu i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej,
 • jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania,
 • elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
 • potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

 

Skład Sądu Konkursowego:

 1. mgr inż. arch. Jerzy Szczepanik Dzikowski
  Przewodniczący Sądu, Sędzia konkursowy SARP, SARP Warszawa
 2. mgr inż. arch. Marek Perepeczo
  Sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP, SARP Koszalin
 3. mgr inż. arch. Marek Czuryło
  Sędzia, Sędzia konkursowy SARP, SARP Poznań
 4. mgr inż. arch. Piotr Daczkowski
  Sędzia, Sędzia konkursowy SARP, SARP Słupsk
 5. mgr inż. Jerzy Wolski
  Sędzia, Przedstawiciel UM Kołobrzeg
 6. mgr inż. Henryk Bieńkowski
  Sędzia, Przedstawiciel RM Kołobrzeg
 7. mgr Artur Dąbkowski
  Sędzia. Przedstawiciel RM Kołobrzeg
 8. mgr inż. arch. Małgorzata Zadroga-Zaremba
  Sędzia, Przedstawiciel PKP S.A.
 9. mgr inż. arch. Bartosz Warzecha
  Zastępca sędziego, Sędzia konkursowy SARP, SARP Koszalin
 10. mgr inż. arch. Monika Sielewska
  Zastępca sędziego, Przedstawiciel UM Kołobrzeg
 11. mgr inż. arch. Marta Dubińska
  Zastępca sędziego, Przedstawiciel PKP S.A.

 

Rodzaj i wysokość nagród: 16.1. W niniejszym konkursie przyznane zostaną:  I nagroda pieniężna w wysokości 35.000 zł,  II nagroda pieniężna w wysokości 25.000 zł,  III nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł,  3 wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 15.000 zł. Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Fundatorami nagród są:  Urząd Miasta Kołobrzeg w wysokości 60.000 zł,  Polskie Koleje Państwowe S.A. w wysokości 30.000 zł, 16.2. Sąd konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.

 

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2016 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek