ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPORADOWANIA OBSZARU MIĘDZYODRZA, W TYM TERENU ŁASZTOWNI W SZCZECINIE

Terminy konkursu
27/03 2017
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
20/09 2017

Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie

16/10 2017

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja pokonkursowa

Szczecin: ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.
 
Konkurs obejmuje:
ZAKRES_1 - projekt koncepcyjny w skali urbanistycznej - właściwej dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – skala opracowania 1: 10 000 (lub w skali 1: 5 000) wraz z pokazaniem skutków 2D podjętych decyzji oraz przedstawienie widoku od strony lewobrzeżnej części miasta i rzeki, pokazującego skalę i charakter zabudowy „waterfrontu” w skali 1:1 000 (OBSZAR_1, rozdział VII pkt I ppkt);
ZAKRES_2 - projekt koncepcyjny w skali urbanistycznej - w szczegółowości i formie właściwej dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - (skala opracowania 1:2000) wraz z pokazaniem skutków 3D podjętych decyzji w szczegółowości urbanistycznej oraz pokazanie etapowania realizacji zabudowy na rysunku podstawowym bądź w formie osobnych schematów (OBSZAR_2, rozdział VII pkt I ppkt 1);
ZAKRES_3 - projekt koncepcyjny w skali urbanistycznej i architektonicznej - w szczegółowości i formie właściwej dla koncepcji wstępnej urbanistyczno-architektonicznej oraz projektu zagospodarowania terenu (skala opracowania 1:1000) wraz z pokazaniem skutków 3D (aksonometria oraz perspektywy) podjętych decyzji, w szczegółowości obejmującej rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne (OBSZAR_3, rozdział VII pkt I ppkt 1).
 
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, spełniającego wymagania Regulaminu konkursu, umożliwiającego realizację zadań podanych poniżej, w szczególności wykonanie przez Zamawiającego, w oparciu o prace nagrodzone i wyróżnione, opracowań planistycznych, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do poszczególnych  elementów pracy konkursowej, celem jest uzyskanie przez Zamawiającego:
a) analiz i propozycji do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina (ZAKRES_1);
b) analiz i propozycji do Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru (ZAKRES_2);
c) wizji przyszłego zagospodarowania przestrzennego Łasztowni, w rozbiciu na etapy realizacyjne (ZAKRES_2);
d) koncepcji oraz wizji przyszłego zagospodarowania ww. obszaru, jako narzędzia do podejmowania działań promocyjnych i decyzji inwestycyjnych (ZAKRES_3);
e) przestrzennego modelu obrazującego podjęte decyzje projektowe w zakresie docelowego zagospodarowania ww. terenu (ZAKRES_3).

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Nowatorskie ujęcie wizji rozwoju obszaru - 20

2. Czytelność i trafność przyjętej idei funkcjonowania obszaru - 20

3. Logika i spójność podjętych decyzji - 20

4. Jakość estetyczna i użytkowa koncepcji - 20

5. Uwzględnienie i twórcze rozwinięcie idei Marki Miasta Szczecin Floatnig Garden 2050 - 20

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: Data: 27/03/2017, godzina: 15:00

Termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie - do dnia 20.09.2017 r. do godziny 15:00.

 

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

I NAGRODA – 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

II NAGRODA – 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

do 6 WYRÓŻNIEŃ po 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).