Teatr Letni

Terminy konkursu
10/08 2015

Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu

10/08 2015
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
13/10 2015

DO I ETAPU KONKURSU

01/12 2015

DO II ETAPU KONKURSU

10/12 2015
Rozstrzygniecia konkursu
Lokalizacja
Mariacka 10
70-546 Szczecin
Poland
Załączniki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE

Numer ogłoszenia: 203722 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC (AMFITEATRU) PRZY UL. FAŁATA 2 W SZCZECINIE W ZAKRESIE BUDOWY NOWEGO ZADASZENIA, PRZEBUDOWY WIDOWNI I SCENY, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Z UWZGLĘDNIENIEM ZACHOWANIA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH PARKU IM. JANA KASPROWICZA.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: UCZESTNIKIEM KONKURSU MOŻE BYĆ OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ZWANA RÓWNIEŻ UCZESTNIKIEM KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE, BĄDŹ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE, ZWANE RÓWNIEŻ UCZESTNIKAMI KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCYMI UDZIAŁ W KONKURSIE. W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PODMIOTY, KTÓRE POSIADAJĄ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE, DYSPONUJĄ POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA TEGO ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZNAJDUJĄ SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANIE UDZIELONE PO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW UCZESTNICY KONKURSU SKŁADAJĄ W RAMACH WNIOSKU OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU), ŻE PRZYNAJMNIEJ 1 OSOBA W ZESPOLE PROJEKTOWYM POSIADA WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE ARCHITEKTONICZNE I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE POLSKI ORAZ CZŁONKOSTWO W IZBIE ARCHITEKTÓW RP. Z UDZIAŁU W KONKURSIE WYKLUCZA SIĘ OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZACJI KONKURSU I OPRACOWANIU REGULAMINU, CZŁONKÓW SĄDU KONKURSOWEGO, EKSPERTÓW ORAZ UCZESTNIKÓW, KTÓRZY PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU W ZWIĄZKU Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 17 USTAWY PZP. KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK ORAZ TYLKO JEDNĄ PRACĘ KONKURSOWĄ. UCZESTNIK, KTÓRY ZŁOŻY WIĘCEJ NIŻ JEDEN WNIOSEK LUB PRACĘ ZOSTANIE WYKLUCZONY Z KONKURSU, A WSZYSTKIE PRACE KONKURSOWE SPORZĄDZONE Z JEGO UDZIAŁEM ZOSTANĄ ODRZUCONE. ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU I PRACY KONKURSOWEJ UWAŻA SIĘ RÓWNIEŻ DOKONANIE TAKIEJ CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM UCZESTNIKIEM. KRAJOWI UCZESTNICY, MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) NA TERYTORIUM POLSKI WRAZ Z WNIOSKIEM SKŁADAJĄ: PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA W KONKURSIE ORAZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZWIĄZANIU JEGO WARUNKAMI W TYM OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ (ZAŁĄCZNIK NR 5A), DO KTÓREGO UCZESTNIK DOŁĄCZA KOPIĘ UPRAWNIEŃ ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ARCHITEKTÓW RP. ZAGRANICZNI UCZESTNICY KONKURSU MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) POZA TERYTORIUM RP WRAZ Z WNIOSKIEM SKŁADAJĄ PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA W KONKURSIE ORAZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZWIĄZANIU WARUNKAMI REGULAMINU KONKURSU, W TYM OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ, DO KTÓREGO UCZESTNIK DOŁĄCZA OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ RÓWNORZĘDNYCH DO OPISANYCH W REGULAMINIE KONKURSU, W KTÓRYM UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZEDŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEMU ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA POLSKIEGO. ZAŚWIADCZENIE UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ PO ZAPROSZENIU GO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO NEGOCJACJI WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OPISANEGO W REGULAMINIE KONKURSU. UCZESTNICY WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE MAJĄ OBOWIĄZEK USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRACY KONKURSOWEJ ORAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH REGULAMINEM. KAŻDY UCZESTNIK MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA, UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRACY KONKURSOWEJ ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH REGULAMINEM. PEŁNOMOCNICTWO MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU UCZESTNIKA. OSOBĄ UPRAWNIONĄ JEST: UCZESTNIK, JEŻELI JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBA UPOWAŻNIONA (OSOBY UPOWAŻNIONE), ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. WPISANIE OBIEKTU W ISTNIEJĄCY PARK, POSZANOWANIE WARTOŚCI KRAJOBRAZOWYCH - 20
 • 2. JAKOŚĆ ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH ZADASZENIA - 20
 • 3. FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH - 20
 • 4. SKUTECZNOŚĆ KONTROLI DOSTĘPU PODCZAS ORGANIZOWANYCH IMPREZ - 20
 • 5. MOŻLIWOŚĆ ŁATWEJ ADAPTACJI SCENY I WIDOWNI DO ZMIENNYCH POTRZEB - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 25.08.2015, godzina 18:00.
 • Miejsce: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ SZCZECIN, UL. MARIACKA 10, 70-546 SZCZECIN.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: DO I ETAPU KONKURSU: DO DNIA 13.10.2015 DO GODZ. 18.00; DO II ETAPU KONKURSU: DO DNIA 01.12.2015 DO GODZ. 18.00..
 • Miejsce: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ SZCZECIN, UL. MARIACKA 10, 70-546 SZCZECIN.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: NAGRODAMI W KONKURSIE SĄ: 1 NAGRODA: 28.000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA WYKONANIE PRACA PROJEKTOWYCH OBEJMUJĄCYCH ZAKRES KONKURSU. 2 NAGRODA: 17.000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). 3 NAGRODA: 12.000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2 WYRÓŻNIENIA PO 5 500 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH). NAGRODY UWZGLĘDNIAJĄ ZWROT KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH W II ETAPIE KONKURSU W WYSOKOŚCI 5.500 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA II ETAPU. SĄD KONKURSOWY PRZYZNA NAGRODY UCZESTNIKOM, KTÓRZY UZYSKAJĄ NAJWYŻSZE OCENY ZA PRACE KONKURSOWE ZAPREZENTOWANE W II ETAPIE KONKURSU W OPARCIU O KRYTERIA OCENY, OKREŚLONE W REGULAMINIE. O RODZAJU I WYSOKOŚCI NAGRÓD DECYDUJE SĄD KONKURSOWY. SUMA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ PRAC II ETAPU WYNOSI 68 000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZAMAWIAJĄCY GWARANTUJE WYPŁATĘ CAŁEJ PULI NAGRÓD. SĄD KONKURSOWY MOŻE W RAZIE POTRZEBY DOKONAĆ INNEGO PODZIAŁU NAGRÓD (JEŚLI NA PRZYKŁAD W II ETAPIE BĘDZIE MNIEJ NIŻ PIĘĆ ZESPOŁÓW LUB JEŚLI NAGRODA NIE ZOSTANIE PRZYZNANA, ALBO BĘDĄ PRZYZNANE NAGRODY RÓWNORZĘDNE).
nagroda I
Firmy
Flanagan Lawrence

Praca ta otrzymała I nagrodę za świadomą - co do konstrukcji i wymagań użytkowych -  budowlę, która z jednej strony poprzez skalę, kształt oraz materiał będzie właściwie funkcjonowała w istniejącej przestrzeni parkowej, a z drugiej (z tych samych powodów) daje szansę na wyjątkową jakość - zarówno jako część założenia ogrodu miejskiego, jak i niezależny obiekt na jego tle. Sąd Konkursowy zaleca wprowadzenie do projektu zmian, które w jego woli i opinii nie powinny - co do istoty -  zmieniać go, lecz pozostawiać w pełni spójnej formie.

nagroda II
Autorzy projektu
arch. Rafał Stemporowski
arch. Izabela Chruściel
Firmy

Praca otrzymała II nagrodę za całościową i konsekwentnie przeprowadzoną próbę rewitalizacji Teatru Letniego, polegającą na wykreowaniu spójnej kompozycji przestrzennej, wzbogacającej historyczne wartości założenia parkowego, przy użyciu nowoczesnych środków wyrazu. Zdaniem Sądu Konkursowego praca ta, poza formą i logiką statyczną zadaszenia amfiteatru, w pełni odpowiada na przedstawione w Regulaminie Konkursu oczekiwania Zamawiającego.

nagroda III
Autorzy projektu
Michał Wojciechowski
Norbert Niezgoda
Wojtek Zawarski
Bartek Reutt
stud. Piotr Orłowski

Praca ta otrzymała III nagrodę za kompleksową, przemyślaną koncepcję projektową, odpowiadającą w naturalny sposób kontekstowi otoczenia. Praca znalazła uznanie u sędziów zaprezentowaną dojrzałością twórczą i pełnym profesjonalizmem warsztatowym. Nie ustrzegła się jednak błędów funkcjonalno-konstrukcyjnych.

wyróżnienie
Autorzy projektu
Firmy

Wyróżnienie dla pracy nr 101 przyznano za konsekwentną próbę rozwinięcia zagadnień formalnych i technicznych sprawdzonych w trakcie ostatnich kilku lat eksploatacji amfiteatru. Praca adekwatnie do możliwości ekonomicznych Zamawiającego rozwija sprawdzone wątki.

wyróżnienie
Autorzy projektu
mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz
mgr inż. arch. Szymon Bielenis
mgr inż. arch. Anna Kobyłka Sachanowicz
Firmy
Bielenis Architektura Sp. z o.o.
S.Lab Architektura Tomasz Sachanowicz

Wyróżnienie dla pracy nr 530 przyznano za twórczy i oryginalny głos w dyskusji o istocie amfiteatru jako takiego i konieczności bądź nie zadaszania takiego obiektu. Sąd Konkursowy zwrócił również uwagę na zastosowane szczególnie na I etapie konkursu nowatorskie podejście do zagadnienia mobilności w architekturze.