Sala gimnastyczna przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie

Data projektu - 2010
Autorzy projektu
Tomasz Samborski
Łukasz Grzymkowski
Krzysztof Romańczuk
Firmy
Architekci Błaszczyk I Samborski s.p.
Lokalizacja
Szczecin ( Małopolska 22 )

Pierwsza nagroda w "Konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie"

Opis przyjętej koncepcji budynku sali gimnastycznej i pomieszczeń obsługujących.
W kategorii rozwiązań przestrzennych zależało nam na uzyskaniu w bryle naturalnego elementu uzupełniającego istniejący układ urbanistyczny. Skromna w formie ceglana bryła budynku sali gimnastycznej idealnie dopełnia przestrzeń tego fragmentu miasta. Istotnym było dla nas takie zakomponowanie budynku, by szczególnie od strony Trasy Zamkowej posiadał nie wynikową, przypadkową elewację tylną ale atrakcyjną, dobrze eksponowaną od strony tarasu widokowego zamku i estakady spektakularną fasadę budynku co najmniej równoważną tej od ulicy Małopolskiej.

Atutem przyjętego rozwiązania lokalizacji budynku sali gimnastycznej jest też strefowanie dostępu do pomieszczeń sali. Południowe wejście do obiektu może być wykorzystywane niezależnie od prowadzenia zajęć w szkole. Po godzinach jej funkcjonowania możliwy będzie niezależny dostęp do sali od strony Trasy Zamkowej. Zaplanowany tu prócz dojścia do budynku, dojazd i parking. Może być użyteczny, tak w czasie działania szkoły jak też może służyć potrzebom związanym z wynajmowaniem sali na zajęcia indywidualne czy imprezy sportowe w tym związane z Zespołem Szkół Sportowych. Uzyskany dwudostęp obiektu będzie wielkim atutem użytkowym i nie pomijając wartości przestrzennych (brak smutnej, martwej niczyjej strefy biegnącej wzdłuż estakady) bez wątpienia wpłynie na szerokie wykorzystanie i ekonomikę obiektu. Przy czym wejściem głównym pozostanie hall szkoły a wejście z poziomu dziedzińca zachodniego do pomieszczeń sali gimnastycznej wykorzystywane będzie podczas imprez masowych i służyć będzie na co dzień dostępowi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Układ istniejącego budynku determinuje zdaniem naszym poszukiwanie rozwiązań architektoniczno – funkcjonalnych umożliwiających takie ukształtowanie obiektu, by nie przesłaniał okien budynku szkoły i gmachu Sądu Okręgowego. Jest to niezmiernie istotne, gdyż dla pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci w szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, należy zapewnić czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00 -16.00. Stąd przewidziano zagłębienie posadzki sali gimnastycznej do poziomu – 3,95 w stosunku do terenu. W ten sposób okna sal lekcyjnych położonych nawet w przyziemiu budynku utrzymają obecne warunki naświetlenia.
W przestrzeni dziedzińca szkoły bryła budynku sali gimnastycznej w naszej wersji będzie miała kameralny charakter i nie będzie konkurować z istniejącą zabudową. Jej wysokość dostosowano do wysokości portyku partii wejściowej.

Przyjęte rozwiązanie przestrzenne ma również uzasadnienie odnoszące się do ekonomiki użytkowania. Zagłębienie budynku w ziemi ustali dla sporej części ścian w miarę stałe temperatury zewnętrzne oscylujące w gruncie na poziomie, tak w okresie zimowym jak i letnim 8 - 10şC. Utrzymywanie temperatury 16şC dla sali gimnastycznej zimą lub ich chłodzenie latem będzie zatem niepomiernie tańsze niż w przypadku tradycyjnie posadowionego budynku, gdzie w pełni odsłonięte ściany budynku spotykają się z ujemnymi temperaturami zimowymi i wysokimi temperaturami w okresie letnim czy wiosenno - jesiennym.

W szczycie istniejącego budynku szkoły w uzupełnieniu projektowanego przy sali gimnastycznej układu komunikacji zaproponowaliśmy wprowadzenie dźwigu osobowego umożliwiającego połączenie wszystkich poziomów budynku. W ten sposób przy okazji inwestycji budowy tego nowego obiektu można będzie radykalnie poprawić sytuację dostępu do wszystkich pomieszczeń szkoły dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pozwoli to na zachowanie zasady integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, ale też będzie mieć też istotny wpływ na poprawę walorów estetycznych szczytowej ściany budynku szkoły, która w przeszłości stykała się z innym budynkiem - nie była eksponowana - więc nie wymagała wykończenia takiego jak ściany frontowe. Bezwzględnie należy przy okazji prowadzenia prac realizacyjnych związanych z budową sali gimnastycznej przewidzieć sposób jej rewitalizacji tej ściany ma bardzo duże znaczenie widokowe.

Połacie dachu budynku planujemy pokryć cienką warstwą bezobsługowej zieleni typu mchy i porosty zapewniając odpowiedni odbiór plastyczny również piątej elewacji budowli widocznej z okien budynków w sąsiedztwie. Działanie to będzie stanowiło także osłonę warstw pokrycia przed szkodliwym nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym, pozwoli na absorpcję pewnej ilości wód opadowych a później oddawanie jej w postaci pary, co dodatkowo wpłynie na poprawę mikroklimatu całego otoczenia.