Rozbudowa Teatru Letniego w Szczecinie

Data projektu - 2015
Autorzy projektu
mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz
mgr inż. arch. Szymon Bielenis
mgr inż. arch. Anna Kobyłka Sachanowicz
Firmy
Bielenis Architektura Sp. z o.o.
S.Lab Architektura Tomasz Sachanowicz
Lokalizacja
( Juliana Fałata 2 )

ZAŁOŻENIA AUTORSKIE
· Poszanowanie istniejących (w miarę możliwości) i przywrócenie oryginalnych rozwiązań krajobrazowych zagospodarowania terenu Teatru Letniego.
· Kompozycja nowych elementów na zasadzie kontrastu: istniejące=ciężkie / nowe=lekkie.
· Idea zmienności i przekształcalności obiektu do występujących potrzeb za pomocą lekkich mobilnych elementów wydzielających, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać integrację amfiteatru z krajobrazem parku.

ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI
Zadaszenie sceny:
Proponuje się stałe zadaszenie sceny i części widowni w postaci „chmurki” opartej na konstrukcji łuku i żelbetowym „grzebieniu” z tyłu sceny. Sprawiający wrażenie lekkiego i tymczasowego obiekt kompozycyjnie kontrastuje z masywnym żelbetowym łukiem, ale też przewrotnie go dopełnia. Chmura będzie odrębnym, charakterystycznym elementem wizerunku amfiteatru, na tyle jednak abstrakcyjnym, że nie zakłóca silnego, znanego i jednego z ulubionych symboli Szczecina, jakim jest łuk amfiteatru. Odpowiednio iluminowana po zmierzchu chmura stanie się gigantycznym lampionem rozświetlającym teren amfiteatru oraz Park Kasprowicza. Chmura jest też dobrym tłem dla projekcji obrazu, które mogą wzbogacić scenografię widowisk.

Konstrukcja zadaszenia:
Konstrukcja zadaszenia projektowana jest, jako ustrój stalowej kratownicy przestrzennej, którego ciężar oparty będzie za pośrednictwem poprzecznych belek kratownicowych na (ewentualnie wzmocnionej) konstrukcji żelbetowej łuku oraz na żelbetowym „grzebieniu” z tyłu sceny. Wystająca nad widownię przednia część chmury będzie wspornikiem. Do wstępnych analiz i obliczeń sprawdzających konstrukcji przyjęto założenie, że istniejąca konstrukcja i fundamenty łuku są w stanie przenieść obciążenie nowego zadaszenia na podstawie wcześniej planowanych ciężkich konstrukcji zadaszenia sceny.

Pokrycie zadaszenia:
Pokrycie zadaszenia wykonane będzie w technologii wielkogabarytowej konstrukcji kompozytowej – analogicznie do kadłubów jachtów morskich, łodzi czy śmigieł elektrowni wiatrowych. Powłoka składała się będzie z laminatu (włókna szklanego i wysokowytrzymałej, niepalnej żywicy epoksydowej). Elementy pokrycia wyprofilowane będą na kształtkach styropianowych, w pełni prefabrykowane, zainstalowane i połączone na budowie. Kompleksowym wykonaniem pokrycia zajmie się specjalistyczna firma. Połączenie pokrycia z konstrukcją nośną zapewnią specjalnie zaprojektowane uchwyty.

Odwodnienie zadaszenia:
Zakłada się zastosowanie systemu odwodnienia podciśnieniowego (np. Geberit Pluvia) z wpustami podgrzewanymi, rozmieszczonymi równomiernie w zagłębieniach na górnej powierzchni zadaszenia (chmury). Rury spustowe odprowadzające wodę do systemu kanalizacji deszczowej ukryte będą we wnękach ramion łuku oraz wzdłuż pionowych słupów żelbetowych „grzebienia” z tyłu sceny.

Zadaszenie widowni:
W naszej koncepcji zrezygnowaliśmy z zadaszenia widowni. Uważamy, że zadaszenie widowni kłóci się z ideą amfiteatru – obiektu plenerowego, na którym imprezy odbywają się latem, przy sprzyjających warunkach pogodowych. Także modernizowany w ostatnich latach podobnej wielkości znany amfiteatr w Opolu ma zadaszenie tylko nad sceną. Widownia Opery Leśnej w Sopocie, którą przykryto na stałe w całości jest miejscem zacienionym i nie działającym jako przestrzeń publiczna. Widownia amfiteatru w Szczecinie przez większość dni w roku jest częścią trasy spacerowej – uczęszczaną i lubianą przez szczecinian, a więc żywą przestrzenią publiczną w krajobrazie parku.

PRZEBUDOWA WIDOWNI I SCENY
Widownia:
Projektuje się nowy profil widowni dla zapewnienia optymalnej widoczności oraz dostosowana do obecnych wymogów obiektów widowiskowych. Ilość miejsc zredukowano do 2530 (włącznie z miejscami dla wózków osób niepełnosprawnych). Najbliższy sceny, środkowy sektor widowni przeznaczono dla VIPów. Użyto optymalnego schematu widowni łamanej, ze zmienną wysokością stopni widowni i przewyżką. (patrz schemat na planszy nr 2/4) Nowa geometria widowni została założona na regularnym łuku ze środkiem na tylnej krawędzi sceny. Przedstawiane w etapie I indywidualne siedziska zastąpiono liniowymi, wspólnymi ławkami (tak jak jest obecnie i jak było w oryginalnym projekcie), nowe ławki nawiązują do oryginalnego projektu, kojarzącego się z miękką, naturalną linią siedzisk projektu fińskiego mistrza modernizmu Alvara Aalto. Wspólne ławki będą w dzisiejszych czasach rozwiązaniem wręcz unikalnym oferującym alternatywę dla plastikowych siedzisk jednoosobowych spotykanych w większości tego typu obiektów.

Konstrukcja widowni:
Przyjęto konstrukcję widowni złożoną z belek schodkowych żelbetowych (prefabrykowanych lub wylewanych na miejscu w szalunkach), prefabrykowanych stopni trybun - elementów o kształcie litery „L” długości 5m układanych na belkach i stanowiących wykończoną już powierzchnię trybun. Na stopniach trybun mocowane będą ławki. Belki schodkowe spoczywały będą na własnych stopach fundamentowych. Powierzchnia skarpy widowni będzie wzmocniona siatkobetonem.

Odwodnienie widowni:
Proponuje się wprowadzenie drenażu pod powierzchnią widowni. Zakłada się odwodnienie liniowe widowni.

Scena:
Projekt przewiduje remont nawierzchni sceny obejmujący wymianę warstw poziomych dachu podscenia. Jako sposób wygrodzenia „pudła” sceny na czas imprez biletowanych proponujemy podwójną zasłonę zapewniającą także osłonę występujących na scenie przed wiatrem oraz wzrokiem postronnych obserwatorów. Zamknięcie zasłony wydziela rodzaj kulis z tyłu sceny. Zasłony rozpięte będą pomiędzy prowadnicami w podłodze sceny a prowadnicami podwieszonymi do konstrukcji zadaszenia sceny (chmury). Zmiana geometrii i wielkości sceny możliwa przy zastosowaniu mobilnych paneli. Podkonstrukcja oświetlenia sceny to pomosty techniczne / belki kratownicowe mocowane do łuku pod zadaszeniem. Ewentualnie oświetlenie sceniczne oraz nagłośnienie wraz z pozostałymi elementami technologii sceny (wciągarki / podnośniki itp.) zainstalowane mogą być w gniazdach w podniebieniu chmury.

Podscenium:
W projekcie uwzględniono koszt wprowadzenia nowego systemu ogrzewania pomieszczeń z odzyskiem ciepła (rekuperacją). Zaznaczone na schemacie pomieszczenia (ok. 60m2) adaptuje się na kawiarnię. Zaprojektowano też maksymalne powiększenie otworów w tylnej elewacji podscenia oraz całkowite ich przeszklenie szkłem falistym, nawiązującym do elementów pionowych istniejącego żelbetowego „grzebienia” oraz do fałd projektowanej zasłony sceny.