Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

Data projektu - 2010
Autorzy projektu
Marek Budzyński
główny projektant
Zbigniew Badowski
projektant- architektura
Krystyna Ilmurzyńska
projektant - architektura
Marek Mroziewicz
współpraca - architektura
Urszula Różańska-Owczarek
współpraca - architektura
Justyna Juchimiuk
współpraca - architektura
Monika Świątek
współpraca - architektura
Magdalena Żyłka
współpraca - architektura
Marek Ziarkowski
wizualizacje
Firmy
Marek Budzyński Architekci
Lokalizacja
szczecin ( Swarożyca 5 )

Opis koncepcji:

Wpisanie Nowego w istniejący układ i charakter przestrzeni porządkuje ją, uwypu-kla jej pozytywne cechy. Utrzymuje i podkreśla ciągłość zieleni miejskiej rozbudowywuje ją tworząc nowy fragment parku na dachu. Podbudowywuje przestrzenie miejskie (pierzeje uliczne), tworzy nowy Zaułek Szekspira (od ul. Kapitańskiej do parku nad skarpa).

Dojścia i dojazdy do starego i nowego wejścia z niezmienionego istniejącego ukła-du utwardzonych nawierzchni wraz z istniejącą zielenią podbudowują i wzbogacają Tradycję Miejsca. Dostawy i dojazdy do parkingu od ulicy Kapitańskiej. W tym miejscu forma budynku dostosowana do istniejących drzew uzupełnia pierzeję i tworzy wejścia do Zaułku Szekspira, starymi schodami do wejść głównych, a pochylniami wjazdy dla tirów i dla samochodów.

Wytworzony na bazie zbiornika p.poż. nowy „naturalny” układ wodny buduje związki skweru przed istniejącym budynkiem teatru, a terenem naskarpowym i podskarpowym (wraz z istniejącymi i nowymi schodami) tworzy element spaceru o niezmiernie zróżnicowanych nastrojach dookoła teatrów, przez cały czas w styku umożliwiającym wejście do różnorodnych funkcji obiektu.

Zwartość układu Stare-Nowe przyjęto za podstawowy czynnik umożliwiający funk-cjonalne i konserwatorskie uzdrowienie stanu istniejącego maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, jak również dający maksymalne korzyści ekonomiczne, zarówno inwestycyjne jak i eksploatacyjne.

Zgodnie z wytycznymi obiekt składa się z czterech części stanowiących jednocze-śnie 4 etapy realizacji.

Pierwszy etap zawiera dwie podstawowe sale – Wielofunkcyjną i Kapitańską wraz z pełnym zapleczem (aktorskim, technicznym, pracowniczym, magazynowym) oraz foyer umożliwiające przeniesienie działalności teatru na czas przekształceń drugiego etapu (istniejącego teatru) tj. oczyszczenia konserwatorskiego i instala-cyjnego oraz wprowadzenia nowych lub przeniesienia starych funkcji. Oba etapy powiązane są w części dla publiczności (foyer, wystawy, ogrody zimowe, restauracja) na poziomie ±0,00 i 3,90 oraz w części technologicznej teatru na poziomach -4,00, ±0,00 i +4,61. Trzeci etap „Teatr Szekspirowski” jest dosłownie walcem dowiązanym do części 1 i 2 zarówno na poziomie -7,60, -4,00, ±0,00 jak i +4,61. Poziomy -7,60 i -4,00 są częścią technologiczną i techniczną teatru jak i salami wystawowymi wraz z małą gastronomią. Walec Teatru Szekspirowskiego połączony jest z istniejącym 3-kondygnacyjnym budynkiem oficyny, w którym proponuje się zaaranżować Muzeum Szekspira.

Podstawowe decyzje technologii teatrów:

1. Istniejąca sala teatralna bez zmian, poziom sceny +4,61. Dach kieszeni podnie-siony do poziomu dachu nad pracowniami umożliwia wprowadzenie dekoracji w pionie o gabarycie 6,5m. Poziom podłogi pracowni na poziomie podłogi sce-ny.

2. Wielofunkcyjna Sala Prób - kwadratowa o wym. 23,2x23,2x11,1m. Pod sufitem galerie techniczne pozwalające na obsługę pola gry zlokalizowanego w dowol-nym miejscu Sali. Naokoło galeria techniczna obejściowa dla oświetlenia poziomego (oczy aktora). Po obydwu stronach osi wejściowej zespół zapadni korygujących umożliwiające ustawienie konfrontacyjne lub centralne z płaskim polem gry, możliwym do podniesienia za pomocą podestów scenicznych. Podział zapadni umożliwiający podzielenie Sali na dwie przestrzenie za pomocą podwójnego zespołu tłumiącego. Ta zasada przy odpowiednim wyposażeniu mechanicznym umożliwi kilka do kilkunastu aranżacji relacji widownia-scena. Dostawa dekoracji z poziomu -8,70.
3. Sala Eksperymentalna „Kapitańska” - klasyczny, kwadratowy „bleckbox”. Nad przestrzenią Sali zespół sztankietów dekoracyjnych. Naokoło, na ścianie, galeria obejściowa dla obsługi oświetlenia. Podłoga płaska. Transport dekoracji – zapadnią transportową z dolnych poziomów. Podstawowy poziom podłogi -4,00.
4. Teatr Szekspirowski – z uwagi na otwartą dyskusję o formie historycznej przyję-to w projekcie za podstawę zrealizowane rozwiązanie w Londynie wstępnie proponując:
4.1. z uwagi na różnice klimatyczne obiekt wykonać jako ocieplony z ruchomym dachem szklanym,
4.2. z uwagi na kłopoty widocznością i akustyką – scenę i widownię centralną wykonać na zapadniach korygujących i transportowych. Charakterystyczny dach nad sceną podwiesić tworząc w nim usprawnienia akustyczne oraz możliwość zawieszenia pomostów świetlnych i sztankietów dekoracyjnych. Możliwość aranżacji pudełkowej zabezpieczyć za pomocą. okotarowania
4.3. cylinder – sceno-widowni postawić na dwóch poziomach technicznych i wystawowych funkcjonujących wspólnie z programem zapleczy i przestrzeni publicznych całości założenia. Na poziomie -8,70 istnieje możliwość zaaranżowania sali Kabaretu.
Podstawowe decyzje przestrzeni publicznych wewnętrznych
Zgodnie z wytycznymi halle, sale wystawowe, restauracje, ogrody zimowe tworzą ciągłą ogólnodostępną przestrzeń z wejściami z zewnętrznych terenów parku (dwa wejścia główne), Zaułku Szekspira oraz parkingów. Z tych przestrzeni są kontrolo-wane wejścia do sal teatralnych i okresowo zamykanych sal wystawowych.

Akustyka

Podstawowymi pomieszczeniami wymagającymi zapewnienia prawidłowych warunków propagacji i percepcji dźwięku są :
- Sala Wielofunkcyjna
- Sala „Kapitańska”
- Teatr Szekspirowski (nawiązujący dokładnie do wzorca jakim jest Teatr The Globe w Londynie).
Przyjęte parametry budowlane tych pomieszczeń (kubatury, proporcje wymiarów) pozwolą, w stadium projektowania, na rozwiązanie akustyczne ich wnętrz zgodnie z wymaganiami, uwzględniając także, w salach wielofunkcyjnych, możliwość zrealizowania zmiennych warunków pogłosowych, w zależności od rodzaju imprezy, która aktualnie odbywać się będzie w ich wnętrzu.

Materiały

Zewnętrzne
- ściany kurtynowe – zestaw szklany z siatką miedzianą między szybami jak fir-my OKALUX typ OKATECH, kolor zbliżony do koloru cegły na elewacjach istniejącego obiektu
- ściana sceny Szekspirowskiej dodatkowo pokryta siatką ze zgrzewanych prę-tów miedzianych patynowanych, po których pnie się zieleń
- powierzchnie przekrycia i ścian foyer, korytarzy szklanych i wind panoramicz-nych z zestawów ze szkła przejrzystego
Wewnętrzne
- podłogi foyer – płytki drobnofornatowe o fakturze ANTIKO z marmuru krysta-licznego SŁWNIOWICE – charakter nawierzchni zewnętrznej
- podłogi sal parkiet dębowy bejcowany, olejowany
- ściany foyer płyty GK perforowane tłumiące
- ściany sal - ustroje akustyczne z użyciem płyt GK i specjalistycznych płyt tłumiących jak firmy ECOPHON
- wnętrza sal o charakterze technicznym detal wynikający z technologii teatralnej
- sufity podwieszone tłumiące jak firmy ECOPHON.

Konstrukcja

Przebudowa i rozbudowa teatru wykonana zostanie w większości elementów kon-strukcyjnych w oparciu o technologię monolitycznego, wylewanego żelbetu formo-wanego bezpośrednio na miejscu wbudowania.
Największe rozpiętości występujące nad salami teatralnymi wykonane zostaną w oparciu o kratowe indywidualne konstrukcje stalowe umożliwiające bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń a jednocześnie stosunkowo łatwy dostęp do przestrzeni między elementami tych konstrukcji.
Również w konstrukcji stalowej wykonany zostanie ruchomy, rozsuwany dach nad salą teatru szekspirowskiego.
Konstrukcje z drewna klejonego i stali wykorzystane zostaną do świetlików i ścian szklanych hallu głównego.
Ze względu na stosunkowo dobre warunki gruntowe (wysokonośne grunty rodzime w przewidywanych poziomach posadowienia i niski poziom wód gruntowych) przewiduje się płaskie fundowanie obiektów za pomocą płyt fundamentowych a także sporadycznie stóp i ław.
Zabezpieczenie wykopów nastąpi za pomocą ścian szczelinowych lub miejscowo obudowy rozbieralnej. Ściany szczelinowe stanowić będą jednocześnie ściany zewnętrzne podziemnych partii obiektów. Szczególna ostrożność zachowana być musi przy wykonywaniu ich wzdłuż ścian zewnętrznych istniejącego budynku teatralnego.
Przewiduje się zastosowanie na konstrukcje projektowanych obiektów materiałów dostępnych na polskim rynku, posiadających odpowiednie atesty.
Przed przystąpieniem do prac adaptacyjnych ingerujących w elementy i strukturę konstrukcji istniejącego budynku teatru konieczne będzie wykonanie dogłębnej ekspertyzy konstrukcyjnej i materiałowej elementów nośnych tego obiektu. Eks-pertyza ta pozwoli na optymalizację ewentualnych wzmocnień i zmian w jego konstrukcji przy zachowaniu koniecznych warunków użytkowania i bezpieczeństwa.

Instalacje sanitarne

Układy wentylacji i klimatyzacji zapewnią odpowiednią jakość powietrza wewnętrz-nego. Zastosowane będą urządzenia energooszczędne, o niskim poziomie zużycia energii, instalacje wentylacji wyposażone w wysokosprawne wymienniki odzysku ciepła i chłodu. Układy wentylacyjne będą zdecentralizowane, aby móc lepiej dopasować się do projektowanych układów funkcjonalnych teatru.
Nawiewy w większości zespołów będą laminarne (Foyer - poprzez ściany lady i inne nawiewniki laminarne, Teatr Szekspirowski - nawiewniki laminarne np. w podestach, wywiew górą, Sala Prób i Kapitańska - nawiew górą, nawiewnikami o wysokim stopniu indukcji, wywiew dołem poprzez ściany). Wszędzie, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i estetycznie, (Sale prób, Teatr, Foyer) ogrzewanie będzie poprzez wentylację oraz dodatkowo w wybranych pomieszczeniach dyżurne podłogowe lub grzejnikowe. Wentylatornie i szachty instalacyjne będą wyizolowane akustycznie. Instalacje wyposażone w tłumiki akustyczne i inne elementy tłumiące hałas. Przewiduje się modernizację systemów wentylacji w istniejącej części Teatru, poprzez usprawnienie starej oraz montaż dodatkowej wentylacji i klimatyzacji (poprawienie komfortu Sali teatralnej i Foyer oraz wykonanie wentylacji dla nowoprojektowanej Restauracji). Nowoprojektowana wentylatornia zlokalizowana będzie w poszerzonej kubaturze piwnic. Obiekt zasilany będzie w ciepło z miejskiej sieci cieplnej z ul. Kapitańskiej, poprzez węzeł cieplny wielofunkcyjny (przygotowanie wody dla celów CO, ciepłej wody oraz ciepła technologicznego). Instalacja CO zaprojektowana będzie jako podłogowa lub grzejnikowa, poprowadzona w warstwach podłogowych.
Zaprojektowane zostaną również: instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, insta-lacja kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych oraz deszczowych (retencjonowa-nych).

Instalacje elektryczne

1. Zasilanie
Budynek teatru zasilony zostanie zgodnie z Warunkami Przyłączenia Dostawcy energii elektrycznej z minimum dwóch niezależnych systemów energetyki.
Szacowana moc przyłączeniowa dla obiektu wynosi:
Ps = 800 kW
Jako rezerwowe źródła zasilania proponuje się agregat prądotwórczy.
2. Rozdział energii elektrycznej
Z rozdzielnicy głównej nn stacji transformatorowej wyprowadzone zostaną promie-niowo do pionowych szachów linie zasilające tablice strefowe i urządzenia technologii budynku i teatru. W rozdzielniach strefowych zainstalowane zostaną tablice obsługujące zasilanie: oświetlenia ogólnego, awaryjnego, gniazd i innych odbiorów danego obszaru.
3. Oświetlenie elektryczne
Oświetlenie w budynku zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby podkreślało zarówno zastosowane rozwiązania architektoniczne, jak i spełniało wymogi obowiązujących norm odnośnie wielkości minimalnego natężenia oświetlenia.
Instalacje teletechniczne
Projektowany teatr proponuje się wyposażyć w trzy zintegrowane systemy teletech-niczne.
- Pierwszy SMS przewidziany wyłącznie do wizualizacji stanu systemów i łączy systemy: pożarowy SAP, kontroli dostępu i włamaniowy SSWiN, telewizji prze-mysłowej CCTV, oddymiania pożarowego, rozgłaszania DSO. W grupie tej zo-stanie wydzielone stanowisko dla strażaka prowadzącego akcję gaszenia ewentualnego pożaru.
- Drugi BMS umożliwi zarówno wizualizację, jak też pełne sterowanie poszcze-gólnymi podsystemami. Łączy systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, monitorowanie klap pożarowych, energetyczny, sterowania oświetleniem, po-działem sal, okablowanie strukturalne, sieci komputerowe, otwierania i kontroli drzwi na drogach ewakuacyjnych.
- Trzeci, grupa systemów techniki teatralnej.