Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Goleniowie

Data projektu - 2015
Autorzy projektu
mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy
architekt prowadzący
mgr inż. arch. Marcin Gruner
mgr inż. arch. Katarzyna Mikulska
mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
mgr inż. arch. Magda Ambroziewicz
mgr inż. arch. krajobrazu Aleksandra Kowal
inż. arch. Marcelina Sokół
Firmy
PPA podczaszy pracownia architektury
Lokalizacja
Goleniów ( Miasto i Gmina Goleniów )

Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie. Idea: Projekt zakłada lokalizację na terenie opracowania dwóch głównych zespołów funkcjonalnych - zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym oraz centrum kultury i aktywności lokalnej. Głównymi wytycznymi przyświecającymi działaniom projektowym było przede wszystkim zachowanie istniejącej struktury komunikacyjnej, zieleni oraz maksymalne wykorzystanie istniejącej kubatury na cele projektowe. Istotne było również zachowanie skali otoczenia przy jednoczesnym podkreśleniu znaczenia obiektów przyszłej inwestycji oraz utrzymanie spójności formalnej. Ponadto ważne było skupienie się na zapewnieniu bezkolizyjnego i atrakcyjnego skomunikowania obszarów znajdujących się po obu stronach torów kolejowych. Układ budynków wynika z głównych kierunków osi widokowych – ul. Konstytucji 3 maja i ul. Dworcowej od ronda im. 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”. Budynki zostały „wsunięte” maksymalnie w głąb działki, żeby odsłonid zamknięcia obu osi spotykających się na wysokości projektowanego wejścia do budynku dworca. Następstwem takiego zabiegu jest zachowanie niezabudowanej przestrzeni publicznej w postaci placu miejskiego do tej pory pełniącego głównie rolę przystanku autobusowego i postoju dla taksówek. Projektowany plac stwarza wiele nowych możliwości użytkowania. Został tak pomyślany, aby każdy z jego elementów oprócz wartości estetycznej dawał pretekst do różnorodnych form aktywności. Najważniejszym punktem placu jest zejście do tunelu łączącego tereny po obu stronach torów kolejowych. Schody i rampa zbudowane zostały na zasadzie miejskiej sceny, która może byd wykorzystywana do organizacji wydarzeo kulturalnych takich jak pokazy filmowe, przedstawienia teatralne i muzyczne, czy publiczne wystąpienia. Pozostałe elementy zagospodarowania to między innymi przestrzeo rekreacyjna z ławkami w otoczeniu roślinności stanowiąca jednocześnie oddzielenie od hałasów dochodzących z ulicy, czyniąc przestrzeo publiczną bardziej przyjazną i atrakcyjną. Następnie zielone wzniesienie służące rekreacji ale mogące też działad jako naturalna widownia dla wydarzeo odbywających się na płycie placu. Ponadto wejścia do budynków dworca i domu kultury stanowią połączenie stref wewnętrznych oraz zewnętrznych. Rampa prowadząca na poziom [+1] dworca gdzie znajduje się agenda biblioteki miejskiej może działad jako balkon i punkt widokowy oferujący panoramiczny widok całego placu i okolicy oraz schody z siedziskami pozwalają funkcji biblioteki niejako „wyjśd” na zewnątrz. Podobną funkcję pełni wejście do poziomu [-1] budynku domu kultury, gdzie znajduje się również przestrzeo wystawiennicza. Wydrążona nisza w placu prowadząca gości w dół, stanowiąca jasne przedpole dla głównego wejścia stwarza możliwośd dodatkowej aranżacji dla potrzeb zarówno galerii jak i wydarzeo odbywających się w samym domu kultury. Plac stanowi z jednej strony niezależną i interesującą przestrzeo publiczną, ale w połączeniu z funkcjonowaniem otaczających go budynków pozwala na wzajemne rozszerzenie wachlarza możliwości użytkowych. Taka forma sprzyja efektywnemu wykorzystaniu inwestycji oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych poprzez mieszanie się poszczególnych grup użytkowników.