Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

Data projektu - 2010

WSTĘP

Czwarta ściana – konwencja wprowadzona do teorii teatru przez Diderota. Symbolizuje wielopłaszczyznową granicę pomiędzy aktorem, a widzem – podkreślając odrębność tych dwu przestrzeni.
Burzenie czwartej ściany – metafora twórczego podejścia do czwartej ściany, polegającego na przełamaniu odrębności spektaklu i nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z widzem. Zabieg stosowany teatrze m.in. przez Brecht’a, Shakespeare’a, eksploatowany również w filmie postmodernistycznym. „Miejsce” czwartej ściany można wskazać na krawędzi sceny czy płaszczyźnie ekranu.

Postrzegając pojęcie czwartej ściany w szerszym aspekcie, można uzyskać narzędzie do ilustrowania postawy teatru (tu jako zespołu tworzącego spektakl) wobec świata realnego, zewnętrznego czy społecznego. Tendencja do emigracji teatrów czy spektakli z Teatrów (budynków) do innych przestrzeni, ulica, tramwaj, mieszkanie, jest ponownie burzeniem kolejnej ściany – tym razem tworzącej realny budynek Teatru.

Opisywane zjawisko, nie tylko dzięki przypadkowej zbieżności językowej z językiem budowlanym ale głównie dzięki ścisłemu związkowi ze strukturą obiektu, może być traktowane jako punkt wyjścia do sposobu myślenia o strukturze nowego budynku Teatru – o jego ścianach.

ZAŁOŻENIA AUTORSKIE PROJEKTU

1. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

Projekt realizuje założenie zachowania i podkreślenia ekspozycji widokowej istniejącego budynku od strony rzeki.
Przyjęte rozwiązanie połączenia budynku Sali prób i Sali Szekspirowskiej pozwoliło zlokalizować tak powstały obiekt w północnym pasie terenu zachowując jako niezabudowaną przestrzeń bezpośredniego przedpola widokowego istniejącego budynku.

Zaprojektowana kompozycja zespołu „kadruje” i porządkuje eksponowany widok zabytkowego budynku teatru podkreślając jego główne znaczenie w zespole. Otwarta przestrzeń przedpola widokowego zagospodarowana jest jako ogólnodostępny „ogród wewnętrzny” w formie tarasowych platform rekreacyjno - widokowych.

Układ nowoprojektowanych obiektów nie ingeruje w istniejący budynek główny łącząc się z nim jedynie poprzez w pełni transparentny szklany łącznik oraz podziejmy kanał transportu dekoracji.

2. ORGANIZACJA FUNKCJONALNA ZESPOŁU

Realizowane założenia funkcjonalne rozbudowy:

 • Powiązanie Sali prób, bezpośrednio z foyer głównym w bud. istniejącym - funkcjonalne najsilniejszy elementu dobudowywanego zespołu [scena całoroczna, o największej elastyczności inscenizacyjnej]
 • Polaczenie technicznego zaplecza scen: prób i shakespeare’owskiej, - wspólne pomieszczenia i urządzenia techniczne - wysokie zascenie, rampa dostawcza, dźwig towarowy, garderoby, sale prób. Zapewnienie wewnętrznej komunikacji pracowników z budynkiem głównym.
 • Powiązanie zaplecza techniczno-magazynowego wszystkich scen z kieszenią sceny głównej w bud. istniejącym.
 • Dostęp widzów do letniej Sali shakespeare’owskiej, [jako plenerowej] bezpośrednio z ogrodu wewnętrznego
 • Sala kapitańska jako obiekt samodzielny, dostępny z ogrodu wewnętrznego.

Przyjęty schemat funkcjonalny w układzie docelowym

 • Wejście główne i głównego foyer zespołu w budynku istniejącym [ wejście A];
 • Docelowo, dostęp do Sali prób, galerii, oranżerii i kawiarni z głównego foyer
 • Do czasu przebudowy budynku głównego wejście do Sali prób niezależnym wejściem do ul. Swarożyca [ wejście B];
 • Lokalizacja kasy dziennej zespołu przy holu-łączniku [już od etapu 1.] – bezpośrednie wejście od ul. Swarożyca [ wejście B];
 • Dostęp do Sali shakespeare’owskiej, poprzez hol – foyer z ogrodu wewnętrznego; Hol na co dzień stanowi oranżerię restauracji i sali wielofunkcyjnej zlokalizowanych pod Salą shakespeare’owską.
 • Dostęp do Sali kapitańskiej z ogrodu wewnętrznego

3. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Zgodnie z intencją Zamawiającego projekt przewiduje możliwość realizacji inwestycji z podziałem na cztery etapy.

- Etap 1.- budowa zespołu Sali prób wraz z zapleczem scenicznym i aktorskim; budowa łacznika z budynkiem głównym
UWAGA: W etapie 1. Jest możliwa realizacja podziemnego kanału transportowego między zapleczem technicznomagazynowym

Sali prób i Sceny głównej wraz z dźwigiem kieszeni Sceny głównej –całość zamierzenia zaprojektowano w obrębie działki nr 13/1
- Etap 2.- Rozbudowa istniejącej oficyny bud. przy ul. Kapitańskiej na funkcję sceny kapitańskiej.
- Etap 3. – Dobudowa do zespołu Sali prób Sali shakespeare’owskiej wraz z funkcjami dodatkowymi pod widownią: restauracja, sala wielofunkcyjna, magazyny.
- Etap 4. – przebudowa wnętrz budynku istniejącego

Pozostałe elementy poza głównymi etapami:

- Parking podziemny - dwukondygnacyjny, na ok. 140 mp, zlokalizowany w skarpie między ul. Kapitańska i Swarożyca. Przewiduje się dostępność parkingu z obu ulic/poziomów.; realizacja parkingu jest niezależna od inwestycji z etapów głównych.

4. TECHNOLOGIA SCENICZNA

Parametry techniczne scen:

 • Sala prób – powierzchnia 501,20 m2, wysokość 1,70 m. wysokość netto 6,0 m. Sala z możliwość dowolnej aranżacji, wyposażona w reżyserkę światła i dźwięku z możliwości realizacji nagrań. Możliwość polaczenia Sali z galerią w łączniku na długości ściany – zaprojektowano jako mobilną. Zwiększona [25%] w stosunku do wymaganej powierzchnia Sali umożliwia wytyczenie wewnątrz Sali obejść zarówno dla widzów jak i aktorów.
 • Sala shakespeare’owska - sala złożona z areny, i zascenia z możliwością wykorzystania jako scenę pudełkową. Arena z ruchomą podłogą, pozwalająca modułowo aranżować jako scenę i amfiteatralną widownię sceny pudełkowej. Nad sceną pudełkową przestrzeń technologiczna wys. 12,o m.
 • Sala kapitańska - powierzchnia 170 m2, wysokość 1,70 m. wysokość netto 6,0 m. Sala z możliwość dowolnej aranżacji, wyposażona w reżyserkę światła i dźwięku z możliwości realizacji nagrań. Możliwość polaczenia Sali z holem na długości ściany – zaprojektowano jako mobilną. Sala

Dostawa i transport dekoracji.
- Dojazd dostawczy do zaplecza Sali Prób od ul. Montwiłla. Możliwość wyładunku elementów o gabarytach do 10,0 x 3,0 x 3,0 m
- Wyładunek bezpośredni do zascenia wysokiego [wspólnego dla Sali prób i Sali shakespeare’owskiej]. Przy zasceniu magazyn dekoracji [do wys. 6,0 m.]
- Z zascenia transport bezpośrednio na sceny [max. wys. elementów do 6,0, m] bądź dźwigiem towarowo-osobowym do magazynów w piwnicy i ewentualnie dalej kanałem transportowym do dźwigu kieszeni sceny głównej, lub Sali Kapitańskiej.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- Projekt za główną orientację zespołu przyjmuje się otwarcie kierunku Odry. Kameralny charakter zabudowy ul. Swarożyca przyjęto jako właściwą i nie wymagającą ingerencji.
Ogród wewnętrzny – główny element zagospodarowania – zlokalizowany za budynkiem teatru od strony pd-wsch.; atrakcyjne otwarcie widokowe i ekspozycyjne ukształtowane w formie tarasów widokowo –rekreacyjnych. Dostępność osób niepełnosprawnych zapewnione jest pochylnią terenową. W obrębie skarpy zlokalizowany jest taras wejściowy Sali shakespeare’owskiej. Ukształtowanie terenu umożliwia organizację widowisk/ projekcji ze sceną/ekranem zlokalizowanym na tarasie Sali shakespeare’owskiej.
Ogród Zewnętrzny - zorganizowany od ul Swarożyca – w skład ogrodu wchodzi:
- letnia scena na ok. 300 os. ukształtowana Tarasowowi wokół sceny z zapleczem dostępnym bezpośrednio z zaplecza Sali Kapitańskiej.
- Scena na wodzie – projektuje się przebudowę istniejącego zbiornika p-poż w formie fontanny ze sceną na wodzie.

6. DOKTRYNA KONSERWATORSKA
Dokonano waloryzacji struktury w kontekście wartości cech historycznych, stylistycznych i ekspozycyjnych. Projekt realizuje oczyszczenie obiektu z elementów późniejszych za wyjątkiem pomieszczeń wymaganych technologią działającego teatru [kieszeń sceniczna, schody zewnętrzne od strony rzeki - obudowa wentylatorowi. W projekcie przyjęto rozbudowę wzdłuż północnego szczytu budynku. Styk budynków realizowany jest dwukondygnacyjnym szklanym łącznikiem zapewniającym widoczność całej oryginalnej elewacji. Przejścia między budynkami poprzez otwory w miejscach drzwi i okien na parterze.