Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie

Data projektu - 2013
Autorzy projektu
arch. Janusz Pachowski
arch. Ewa Pachowska
arch. Andrzej Pachowski
arch. Paweł Pachowski
arch. Joanna Pachowska
dr inż. Piotr Pachowski
konstrukcja
Firmy
Pracownia Projektowa Janusz Pachowski - PPiP
Lokalizacja
Szczecin ( Mieczysława Karłowicza 28 )

Podstawowe założenia projektu rozbudowy i modernizacji stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie to:
• uwzględnienie uwarunkowań kulturowych (wynikających z pierwotnego projektu stadionu im. H. Rühla z 1925 r. oraz niezrealizowanej koncepcji monumentalnego centrum imprez masowych Alp Turzyńskich) - idea wyeksponowania centralnego wejścia na stadion od strony wschodniej, podkreślenie głównej osi boiska i efektowne zamknięcie / otwarcie widokowe na wschód (nawiązanie do tradycji stadionów antycznych)
• uwzględnienie uwarunkowań środowiska przyrodniczego (lokalizacja w rozrzeźbionym terenie i częściowe „wtopienie” widowni w skarpę) – wyeksponowanie walorów ukształtowania terenu poprzez czytelny układ poszczególnych poziomów i ich powiązanie schodami, pochylniami, kładkami oraz zachowanie istniejącej zieleni (z wyjątkiem brzozy na koronie stadionu);
• uwzględnienie uwarunkowań infrastruktury komunikacyjnej – optymalne wykorzystanie możliwości obsługi stadionu środkami komunikacji zbiorowej i minimalizacja uciążliwości wynikających z okresowego nasilenia ruchu samochodów osobowych, osłabienie rangi i uciążliwości dotychczasowego wejścia zachodniego i południowego;
• prostota i ekonomika rozwiązań przy spełnieniu założonych wysokich walorów estetycznych - wprowadzenie „ładu przestrzennego” poprzez jednorodną stylistykę estetyczną, spójną z modernistyczną tradycją stadionu;
• możliwość etapowania – rozłożenia realizacji w czasie przy założeniu ciągłości funkcjonowania obiektu oraz zachowaniu poprawności konstrukcyjnej.

 

Dostępność terenu – wjazdy, dojścia piesze, ewakuacja

Główne wejście powiązane jest z planowaną kładką z przystanku kolei Szczecin Pogodno oraz planowanym przystankiem tramwajowym toru odstawczego wzdłuż ul. Twardowskiego. Kibiców przybywających z kierunku wschodniego symetrycznie zlokalizowane schody prowadzą na trybunę północną (sektory strefy VIP) i południową (sektory strefy 1.) na poziom najwyższy i pośredni. Pod schodami w części północnej, powiązane bezpośrednio z parkingiem zaprojektowano wydzielone wejście do sektora dla kibiców drużyny gości.

Od wschodu od ul. Twardowskiego przewidziano:
• bezkolizyjne wejście i wjazd na wydzielony parking dla kibiców drużyny gości(19 autokarów + 30 miejsc dla sam. osob.) powiązany z bezpośrednim wejściem na trybuny gości (północy wjazd) oraz strefą dla samochodów policji,
• wjazd na parking dla VIP (72 mp), wjazd i parking do istniejącego obiektu szatni dla zawodników (11 mp + autokary), strefa dla policji oraz wjazd na płytę boiska (centralny wjazd),
• wjazd na parking wielopoziomowy oraz obsługa Skateparku i terenu sportów miejskich (park linowy, ścianka wspinaczkowa, siłownia miejska), realizowane w III etapie (południowy wjazd).

Od północy z ul. Karłowicza dostępne jest wejście i wjazd na:
• parking dla dziennikarzy, dla sektora „rodzinnego”oraz VIP (45 mp),
• parking / garaż dla SUPER VIP (17 mp),
• parking północny (57mp),
• niezależny podjazd i strefa dla wozów transmisyjnych na poziomie dolnym,
• parking zachodni dla kibiców (187mp),
• drogę ewakuacyjną / pożarową wokół stadionu, prowadzącą do zjazdu na ul. Witkiewicza, co pozwoli w czasie imprez masowych na zmniejszenie uciążliwości ul. Karłowicza.

Wejścia do sektorów strefy 2. („młyna”) - z placu od strony zachodniej z dojściem od ul. Karłowicza i możliwością dojścia od strony południowej od ul. Witkiewicza.

Powiększenie ilości miejsc parkingowych oraz uzyskanie płynności wjazdu i wyjazdu samochodów osobowych osiągnięto dzięki modernizacji dotychczasowego wjazdu na teren działki od południa (zmianę parametrów drogi, jej poszerzenie, zmianę nawierzchni) i sprawne powiązanie z ul. Witkiewicza. To pozwoli w sposób zasadniczy odciążyć ul. Karłowicza oraz zlokalizować w rejonie centralnym w poziomie terenu duży parking południowy (406 mp) o nawierzchni ekologicznej, powiązany z południowym wejściem na trybuny do sektorów strefy 1. i 2. Wejście na teren stadionu od strony ul. Witkiewicza (od planowanych przystanków autobusowych) zostanie poszerzone i zmodernizowane.

Przewidziano możliwość powiązania wszystkich wejść na teren stadionu jednym ciągiem pieszym – obejściem wokół stadionu na poziomie istniejącego terenu (połączonym z wewnętrzną „promenadą” schodami i pochylniami).

Strefa boisk treningowych, zlokalizowanych na poziomie korony stadionu, łącznie z realizowanym obecnie boiskiem nr 7, zostanie wydzielona od terenu dostępnego dla kibiców. Proponuje się też dodatkowy obiekt szatni i sanitariatów dla tego zespołu treningowego (III etap).

Przewidziano ogrodzenia: wokół korony stadionu z wyznaczonymi miejscami lokalizacji bramek wejściowych + ogrodzenia wydzielające poszczególne strefy, wokół wydzielonej strefy parkingu i wejścia dla kibiców drużyny gości oraz wokół strefy boisk treningowych a także terenu Skateparku.

 

Układ funkcjonalno – przestrzenny - główne założenia

• Stworzenie ażurowego zamknięcia stadionu od wschodu w formie kładki spinającej północną i południową widownię w poziomie ok. 5 m w stosunku do istniejącego terenu. Symetrycznie zlokalizowane schody prowadzą na trybuny do sektora 1. na południu i sektora VIP na północy. Pod kładką zlokalizowano 2 zespoły kas, flagownię, sklep z pamiątkami klubowymi, a od strony boiska – garaże na sprzęt do pielęgnacji murawy, magazyny sprzętu sportowego oraz (w części północnej) nowe docelowe pomieszczenie węzła c.o.
„Pergola” powyżej kładki jest konstrukcją pomocniczą do zawieszenia piłkochwytów, zamontowania 7 masztów flagowych, a w strefie centralnej – ekranu LED (na tej samej wysokości co ekran zachodni).
• Zrealizowanie nowej trybuny północnej – w formie ażurowej konstrukcji żelbetowej (od poziomu terenu tj około 38.00 do poziomu korony tj 45.60). Od poziomu +33.00 do poziomu + 38.00 trybuna będzie głównie nasypem ziemnym z żelbetowymi prefabrykatami widowni. Taka zasada nowej trybuny północnej umożliwia wypełnianie konstrukcji w II i III fazie realizacji wskazanym przez zamawiającego programem, tzn w części wschodniej – pomieszczenia administracji i szatnie, w strefie zachodniej – magazyny, warsztaty, garaże (parking SUPER VIP).
• Zapewnienie jednorodności estetycznej trybuny północnej i dachu nad trybunami (spójnego z kształtem widowni).oraz wolnostojących zespołów kubaturowych (toalety i bufety dla kibiców) poprzez modularność i rytm elementów architektury. Dach może być realizowany sukcesywnie w oparciu o powtarzalne (ok. 12 m) sekcje z 3 m strefą spinającą. Każda z sekcji dachu wspiera się na 2 słupach (spiętych żelbetowym ryglem) i ma 2 elementy ściągające oraz 2 rury spustowe i koryto odwadniające w strefie zewnętrznej. Segmentowość dachu została podkreślona zastosowaniem 2 różnych rodzajów poliwęglanu: półmlecznego nad trybunami i przezroczystego w pasach dzielących i strefie skrajnej dachu. Na dachu umieszczono 8 podpór pod moduły z reflektorami oświetlającymi boisko. Realizacja dachu w niewielkim stopniu narusza istniejące trybuny – dotyczyć będzie jedynie 2 ostatnich rzędów.
• Stworzenie „promenady” na koronie stadionu na jednym poziomie (+ 45.60) całkowicie pod dachem (likwidacja schodów zewnętrznych). Na tym poziomie zlokalizowano wejścia do toalet dla kibiców i bufety.
• Dążenie do zachowania istniejącego układu stref kibiców i przejść na widowni, wprowadzając niewielkie zmiany, jak np. powiększenie strefy 2. Ogółem na trybunach przewidziano ponad 19 700 miejsc, w tym w strefie 1. - 7173 miejsca, w strefie 2. - 6205 miejsc, w strefie 3. na trybunach rodzinnych 2407 i rodzinnych specjalnych 580 miejsc, na trybunach VIP – 744 i SUPER VIP – 408, sektorze buforowym – 580, sektor dla kibiców drużyny gości mieści 1462 miejsca (7% pojemności stadionu). Dla dziennikarzy zaprojektowano razem 90 miejsc, w tym 33 ze stolikami oraz boczne skyboxy na około 40-60 miejsc.

Wejścia na widownię północną w czasie meczów piłkarskich zapewnione zostały przez 6 womitoriów – dotyczy to specjalnej trybuny rodzinnej, trybuny VIP, strefy buforowej i trybuny kibiców drużyny gości. Przy innej formie wykorzystania stadionu, np. koncert, wejście na trybunę gości i trybunę buforową może odbywać się również z poziomu promenady.