Konkurs – Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie

Firmy
Studio A4 Spółka Projektowa z o.o., Szczecin
Lokalizacja

I nagroda – Studio A4 Spółka Projektowa z o.o., SzczecinOpinia sądu konkursowego:Pierwszą nagrodę przyznaje się za synergię działań w kształtowaniu przestrzeni eksponujących i odtwarzających wartości kulturowe i tożsamość dziedzictwa urbanistycznego Starego Dąbia oraz wysoką jakość zagospodarowania przestrzeni i programu funkcjonalnego, zgodnego ze współczesnymi oczekiwaniami społecznymi. W pracy w optymalny sposób wykazano potencjał rewitalizacji starego miasta poprzez działania urbanistyczne i architektoniczne tworzące atrakcyjną ofertę inwestycyjną i uwzględniająca ekonomiczne aspekty rozwoju obszaru. Przedstawione rozwiązania zarówno w skali całościowego układu przestrzennego jak i wytycznych dla szczegółowych rozwiązań architektury i przestrzeni publicznych, cechuje szczególna dbałość o utrwalenie wartości kulturowych i genius locci Starego Dąbia uwzględniając równocześnie uwarunkowania wynikające z ochrony społecznych wartości zabudowy istniejącej. Przykładem takich rozwiązań jest zarówno propozycja utworzenia nowego wnętrza urbanistycznego przestrzeni publicznej w kwartale ulic Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak, Mierniczej i Dziennikarskiej przy równoczesnym odtworzeniu historycznych pierzei tych ulic, propozycja dotycząca oznaczeniu w przestrzeni staromiejskiej historycznego przebiegu murów obronnych jak i koncepcja zagospodarowania kwartałów zabudowy w rejonie ulic Oficerskiej, MIerniczej, Cichej, Lekarskiej i Anieli Krzywoń. Proponowana forma nowej zabudowy na tych terenach jest oryginalną i nowatorska próbą redefiniowania historycznego układu oficynowego wnętrz miejskich kwartałów tworzącą unikalny nastrój współczesnej architektury mieszkaniowej w strefach zabytkowych.Podkreślenia wymaga, że zaproponowane rozwiązanie zabudowy oficynowej wewnątrz kwartału wychodzi na przeciw idei ścisłego współdziałania wszystkich gestorów terenów na  rzecz jak najwyższej jakości rozwiązań funkcjonalnych i jakości rewitalizowanych przestrzeni kwartałów.Zalecenia pokonkursoweWysoko oceniając zaproponowaną zasadę kształtowania oficyn zaleca się zrewidowanie zaproponowanego rozwiązania pod kątem możliwości usamodzielnienia obiektów stanowiących własności różnych inwestorów oraz zwiększania prywatności poszczególnych mieszkań. Zaproponowana duża intensywność zabudowy oficynowej, przekraczająca planowaną przezZamawiającego pozostawia pewne pole swobody do wprowadzania zalecanych korekt.Przedmiotem szczególnego namysłu powinna być także możliwość niezależnej lub etapowej realizacji poszczególnych zadań właścicielskich przy utrzymaniu zilustrowanego efektu i nastroju wnętrza kwartału.