Konkurs - GIWK Gdańsk

9 / 05 / 2017

OGŁOSZENIE

o konkursie architektonicznym

objętym patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże”

z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27.

 

na opracowanie

KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

SIEDZIBY SPÓŁKI

GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA

GIWK

ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku

 

 

konkurs jest otwarty, dwuetapowy, studialno – realizacyjny, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu

 

Organizator konkursu:

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk

NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

KRS 0000216612 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

 

Biuro konkursu:

Siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże”

Targ Węglowy 27, 80-386 Gdańsk,

tel. +48 58 301-41-52, fax 48 58 301-04-53

www.gdansk.sarp.org.pl

e-mail: gdansk.konkurs.giwk@sarp.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z Uczestnikami konkursu:

Sekretarz konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat, członek SARP O/„Wybrzeże”,

Sekretarz konkursu: Magdalena Chabowska, specjalista ds. inwestycji, GIWK,

Z-ca Sekretarza konkursu: arch. Marcin Poklewski Koziełło, członek SARP O/„Wybrzeże”.

email: gdansk.konkurs.giwk@sarp.org.pl

 

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu siedziby Spółki GIWK zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Grodza Kamienna 2, na działce nr 279/3 (w granicach określonych na załączniku mapowym), zgodnej z oczekiwaniami Organizatora, z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku) oraz z wytycznymi konserwatorskimi - zawartymi w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.

Opracowanie koncepcji realizowane będzie w dwóch etapach.

 

Sposób uzyskania regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu dostępny jest w formie zapisu elektronicznego, do pobrania na stronie internetowej przeprowadzającego konkurs: www.gdansk.sarp.org.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.giwk.pl.

Sposób porozumiewania się z Organizatorem zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres Biura konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże” Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk, email: gdansk.konkurs.giwk@sarp.org.pl

 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy zawarte są w Regulaminie konkursu.

 

Terminy konkursu

(Szczegółowy harmonogram zawarty jest w Regulaminie Konkursu)

Termin ogłoszenia konkursu - 08.05.2017r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 29.05.2017r. o godz. 15:00

Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji - 08.06.2017r.

Termin składania prac I etapu konkursu upływa w dniu 21.07.2017r. o godz. 15:00

Termin ogłoszenia wyników I etapu konkursu 31.07.2017r.

Termin składania prac II etapu konkursu upływa w dniu 12.09.2017r. o godz. 15:00

Ogłoszenie wyników konkursu 20.09.2017r.

 

Nagrody

I etap konkursu

zakończy się zakwalifikowaniem 3 - 5 zespołów do II etapu konkursu

II etap konkursu

I NAGRODA: 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto)

+ zaproszenie do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego

II NAGRODA: 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych brutto)

III NAGRODA: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych brutto)

oraz

zwrot kosztów udziału w Konkursie dla pozostałych Uczestników II etapu Konkursu: 3.000 (trzy tysiące złotych netto)

 

Szczegóły - http://gdansk.sarp.org.pl/pokaz.php?id=740

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

arch. Joanna Wciorka-Kona

29/04
2017

Przystanek muzyka 2017 - Architekci po godzinach

Festiwal „Przystanek Muzyka” i Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP mają zaszczyt zaprosić na spotkanie Muzykujących Architektów – “ PRZESŁUCHANIE “, które odbędzie się w Łodzi w dniu 24.06.2017 r.
9/06
2017

NALOT NA TUCZNO - KOSMICI ATAKUJĄ!

Koleżanki i Koledzy Architekci,mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w Warsztatach Architektonicznych SARP, które odbędą się w Tucznie (Zamek będący własnością SARP-u) w dniach 15-17.09.2017.