KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ KWARTAŁU 36 W SZCZECINIE

3 / 05 / 2016

Przedmiot konkursu dotyczy zagospodarowania wnętrza kwartału o powierzchni ok. 10 ha wraz z niezbędnąinfrastrukturą towarzyszącą, budowy parkingu podziemnego, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 5 oficyna tylna, budowy nowych budynków o zróżnicowanej funkcji (mieszkaniowej, użyteczności publicznej) a także rozbudowy i termomodernizacji istniejącego wewnątrz kwartału budynku biurowego.

 

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Członkowie Sądu konkursowego oceniać będą prace konkursowe indywidualnie według następującychkryteriów:
a) poziom zaproponowanych rozwiązań programowo – funkcjonalno – przestrzennych – w skali od 0 do 45punktów.
b) nowatorstwo i oryginalność rozwiązań, – w skali od 0 do 10 punktów.
c) walory estetyczne – w skali od 0 do 15 punktów.
d) poziom zaproponowanych walorów użytkowych – w skali od 0 do 15 punktów.
e) rozwiązania projektowe rzutujące na koszt eksploatacji – w skali od 0 do 15 punktów.
Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 9.5.2016 - 15:00

Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 13.5.2016

Nagrody i sąd konkursowy
1. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzyuzyskają najwyższe oceny za prace konkursowe zaprezentowane w II etapie konkursu w oparciu o kryteriaoceny, określone w Regulaminie.
2. Zamawiający przyznaje Uczestnikom zakwalifikowanym do etapu II konkursu następujące nagrody:
a. 1 nagroda: 14 000 zł brutto (czternaście tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji wpostępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych obejmujących zakreskonkursu
b. 2 nagroda: 14 000 zł brutto (czternaście tysięcy złotych brutto)
c. 3 wyróżnienia: 3 x 9 000 PLN brutto (3 x dziewięć tysięcy złotych brutto)
3. Sąd konkursowy może dokonać zmiany ilości i wielkości nagród w ramach przeznaczonych na ten celśrodków. Łączna pula przewidziana przez Zamawiającego na nagrody pieniężne – maksymalnie 55 000 PLNbrutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
2. mgr inż. arch. Maciej Gardiasz
3. dr inż. arch. Jarosław Bondar
4. mgr inż. arch. Elżbieta Głowacka
5. Małgorzata Gwiazdowska
6. Jadwiga Świderska
7. Kazimierz Tusiński

 

Załączniki oraz regulamin konkursu dostępne na stronie - http://www.stbs.pl w zakładce Zamówienia Publiczne (tutaj)

 

13/04
2016

Uwaga - zmiana terminu

Uwaga - zmiana terminu spotkania z Mikołajem Sekutowiczem! 
6/05
2016

Konkurs SARP nr 966 urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu

Ogłoszenie o konkursie SARP nr 966 urbanistyczno-architektonicznym ideowym na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu.